Widok zawartości stron

Akty prawne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. - o ochronie roślin

Ustawa dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. - o odpadach

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. - o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. - o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. - o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. - o lasach

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o Środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na Środowisko

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października2014 r. - w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 140

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r.  - w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. - w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. - w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. - w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. - w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pozostałe dokumenty

Raport Komisji Europejskiej Exploring Biodiversity and Evaluating Communications Concepts

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej

Krajowa strategia komunikacji społecznej na rzecz sieci Natura 2000 w Polsce

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących Środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

Konwencja o rożnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Dyrektywa 2004/35/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. - w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu

Dyrektywa 2003/35/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE

Dyrektywa 2001/42/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko

Dyrektywa rady 97/11/we z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko

Dyrektywa rady 96/61/we z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa rady 92/43/ewg z dnia 21 maja 1992 r. - w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Dyrektywa rady z dnia 27 czerwca 1985 r. - w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko

Dyrektywa rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. - w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Decyzja nr 1600/2002/we parlamentu europejskiego i rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego

Kalendarz

Kalendarium