Cele Partnerstwa

Cele cząstkowe do 2014

  • Zwiększenie potencjału osobowego i aktywności Klastra Transgranicznego (TK–BSzB) jako innowacyjnej formy współpracy sieciowej przez rozwijanie Partnerstwa Naturowego po otwarciu granicy w 2007 r., 
  • Identyfikacja, szkolenie oraz wypromowanie liderów lokalnych w obszarach miejsko-wiejskich we współpracy z samorządami oraz LGD i LGR.
  • Przygotowanie zintegrowanej, kompleksowej turystycznie, oferty wodno-lądowej dla turystów krajowych i zagranicznych, wzdłuż przyrodniczego „Korytarza Doliny Dolnej Odry", celem przeciwdziałania dewastacji przyrody.
  • Uruchomienie innowacyjnej platformy informacyjnej  dotyczącej „Szlaku wodnego BSzB". www.bszb.pl
  • Rozwinięcie współpracy transgranicznej  w ramach tworzonej sieci kontaktów wzdłuż „Szlaku wodnego BSzB" na rzecz internetowego serwisu weekendowego.
  • Szkolenia przedsiębiorców w pod kątem komercjalizacji i umiejętności wspólnego kreowania usług turystycznych, w ramach sieci, wzdłuż „Szlaku wodnego BSzB".
  • Wykorzystanie nowej szansy promocji, na skalę europejską, polskich obszarów Natura 2000 na okoliczność oddania podnośni Niederfinow, która jest obecnie budowana (oddanie w 2015 r.).

Cele strategiczne

  • Pobudzenie społeczno-gospodarcze (gminy: miejskie wiejskie) w regionie transgranicznym, po otwarciu granicy w 2007 r., jako nowej szansy w ramach Partnerstwa Naturowego wraz z jego promocją.            
  • Województwo Zachodniopomorskie winno stać się liderem współpracy sieciowej NATURA 2000 w obszarze trans granicznym jakim jest Euroregion „Pomerania".

Kalendarz

Kalendarium