Cel Partnerstwa Naturowego

 

Zrównoważone gospodarowania w dolinach rzecznych objętych siecią Natura 2000

Właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi, uwzględniające zachowanie lub odtworzenie dobrego stanu ekologicznego siedlisk zależnych od wód powierzchniowych i gruntowych wymaga precyzyjnego zarządzania w skali całej zlewni. Instytucje odpowiadające za gospodarkę wodną, melioracje, gospodarkę przestrzenną i ochronę środowiska działające w ramach struktur rządowych i samorządowych w określonych granicach administracyjnych (gminy, powiaty, województwa) nie są w stanie na bieżąco rozwiązywać problemów związanych z prowadzeniem prawidłowej gospodarki wodnej w granicach regionów wodnych,
w tym regionów wodnych objętych dodatkowo obszarem Natura 2000. Działania Partnerstwa Naturowego mają za zadanie podjęcie dialogu w zakresie prawidłowego gospodarowania na takich terenach, stanowiąc pomoc dla władz samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za ich rozwój i właściwe funkcjonowanie.

Kalendarz

Kalendarium