Widok zawartości stron

Cele partnerstwa

Głównym celem „Partnerstwa Naturowego" w woj. małopolskim będzie wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz  rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, z zachowaniem i poszanowaniem ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe:

1. utworzenie regionalnego centrum informacji, które dostarczać będzie informacje, materiały i publikacje dotyczące obszarów Natura 2000, oraz zasad, możliwości i ograniczeń inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach,

2. stworzenie sieci lokalnych punktów informacji w subregionach lub współpraca z istniejącymi zespołami lokalnej współpracy i lokalnymi grupami działania, na obszarach objętych tymi samymi lub zbliżonymi wymaganiami prawa ochrony gatunków czy siedlisk,

3. wypracowanie „marki produktu i usługi" (logotypu), która będzie promować i wspierać produkty i usługi, wytwarzane na terenie obszaru Natura 2000 oraz opracowanie zasad jej przyznawania,

4.  weryfikacja koncepcji Partnerstwa Naturowego zgłoszonej do konkursu,

5. Identyfikacja problemów i potrzeb przedsiębiorców w zakresie wsparcia prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000,

6. wypracowanie w trakcie spotkań i warsztatów propozycji usług IOB dla przedsiębiorstw, związanych z działalnością na obszarach Natura 2000,

7. wypracowanie rekomendacji dla rozwiązań systemowych, które przekazane będą do GDOŚ.

Kalendarz

Kalendarium