Cele Partnerstwa

Cele cząstkowe do 2014 r.

-     Wypracowanie, kompleksowej turystycznie, oferty wodno-lądowej dla turystów krajowych i zagranicznych, wzdłuż niepowtarzalnego przyrodniczo Międzyodrza, celem przeciwdziałania dewastacji przyrody.

-     Dalsze rozwinięcie współpracy transgranicznej  polsko – niemieckiej w ramach tworzonej sieci kontaktów wzdłuż Międzyodrza na rzecz internetowego serwisu weekendowego www.bszb.pl

-     Wykorzystanie nowej szansy promocji, na skalę europejską, polskich obszarów Natura 2000 na okoliczność oddania podnośni Niederfinow, która jest obecnie budowana (oddanie w 2014-15 r.).

  • Zwiększenie potencjału osobowego i aktywności Klastra Transgranicznego (TK–BSzB) jako innowacyjnej formy współpracy sieciowej przez rozwijanie Partnerstwa Naturowego po otwarciu granicy wokół Międzyodrza. 
  • Identyfikacja podczas warsztatów oraz wypromowanie liderów projektów lokalnych w obszarach miejsko-wiejskich we współpracy z samorządami oraz LGD i LGR.
  • Szkolenia przedsiębiorców w pod kątem komercjalizacji i umiejętności wspólnego kreowania usług turystycznych, w ramach sieci, wokół Międzyodrza.

Cele strategiczne

  • Pobudzenie społeczno-gospodarcze (gmin: miejskich i wiejskich) w regionie transgranicznym, jako nowej szansy w ramach Partnerstwa Naturowego pn. „Międzyodrze - labirynty Doliny Dolnej Odry" w ramach europejskiej sieci „EDEN"

Województwo Zachodniopomorskie winno stać się liderem współpracy sieciowej NATURA 2000 w obszarze trans granicznym jakim jest Euroregion „Pomerania".

Kalendarz

Kalendarium