Cele: wymiar ekologiczny:

zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 zlokalizowanych w Dolinie Środkowej Wisły, umocnienie pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 w społeczeństwie, promocja racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych obszarów Natura 2000, np. jako atutu promującego turystykę pieszą i rowerową w Dolinie Środkowej Wisły

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

promocja działalności gospodarczej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu na obszarach Natura 2000, przekonanie przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach związanych z Naturą 2000 do korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważony rozwój firmy, w tym funkcjonowanie w zgodzie z politykami horyzontalnymi UE kluczem do otrzymania dotacji np. inwestycyjnych w okresie 2014-20120

Cele edukacyjne:

edukacja ekologiczna rolników oraz przedsiębiorców działających na obszarach Natura 2000, przybliżenie  wiedzy na temat aspektów środowiskowych oraz dobrych praktyk inżynierskich pozwalających na łagodzenie negatywnego oddziaływania firmy czy rolnictwa na środowisko naturalne, przybliżenie wiedzy na temat Systemu Zarządzania Środowiskiem, polityk horyzontalnych UE w kontekście zrównoważonego rozwoju, przybliżenie zaleceń normy ISO 26000, pokazanie na konkretnych przykładach jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne oraz firmę obsługującą turystów na obszarach Natura 2000

Inne cele: promocja turystyczna obszarów chronionych Doliny Środkowej Wisły, promocja turystyki pieszej i rowerowej na  obszarach chronionych

Kalendarz

Kalendarium