Działania zaplanowane przez Partnerstwo

  1. Zasadniczym obszarem aktywności Partnerstwa Naturowego będą działania na rzecz dialogu i integracji interesów przedsiębiorców, organizacji  pro-środowiskowych, instytucji publicznych i samorządowych, w celu dążenia do tworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i poprawy warunków życia społecznościom lokalnym na obszarach Natura 2000, przy poszanowaniu bioróżnorodności i ochrony środowiska naturalnego, jako warunków koniecznych.
  2. Aktywizacja rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach Natury 2000, poprzez specjalistyczne doradztwo przyrodniczo-biznesowe w zakresie możliwości podejmowania działalności komercyjnej na rzecz różnorodności biologicznej. Doradztwo takie obejmować będzie transfer wiedzy i technologii z wielu dziedzin przyrodniczych i technicznych.

Partnerstwo Naturowe może wypracować listę preferowanych, dopuszczalnych oraz wykluczonych rodzajów działalności gospodarczej na poszczególnych obszarach Natury 2000 w woj. śląskim, tak by potencjalni inwestorzy mogli już na etapie wstępnego planowania mogli uzyskać pełną i wiarygodną informację.

  1. Wyłonienie grupy przedsiębiorców i pozostałych instytucji i organizacji, zainteresowanych udziałem w pracach Partnerstwa.
  2. Szkolenia i warsztaty – zgodnie ze wskazaniami zawartymi w regulaminie konkursu.
  3. Opracowanie logo produktu / usługi wytworzonej na obszarze Natura 2000 oraz zasad przyznawania i promocji.
  4. Podjęcie działań promocyjnych produktów i usług wytworzonych na obszarach Natura 2000, z poszanowaniem i ochroną środowiska naturalnego, zgodnie z zasadami tego obszaru, z wykorzystaniem mediów.
  5. Wypracowanie usług informacyjnych i doradczych , rodzaju , zakresu , formy ich świadczenia – na podstawie analizy problemów i potrzeb przedsiębiorców.
  6. Wypracowanie innych rozwiązań na rzecz zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw z obszarów Natura 2000, które  mogą wyniknąć w trakcie dyskusji, szkoleń i warsztatów z przedsiębiorcami.
  7. Podjęcie działań lobbingowych na rzecz wsparcia i promocji spraw wypracowanych przez Partnerstwo
  8. Wykorzystanie stron internetowych Krajowej Izby Gospodarczej, sieci KIGNET, OTS „Wolna Przedsiębiorczość" i izb regionalnych  dla informacji i promocji  a także do możliwości świadczenia usług wspierających przedsiębiorców za pośrednictwem Internetu.

Kalendarz

Kalendarium