Widok zawartości stron

 

Główne działania Partnerstwa Naturowego

 

- Przygotowanie merytoryczne kadr dla zarządzania siecią Natura 2000 w obszarze zlewni poprzez konferencje szkoleniowe. Stanowi jeden z istotnych uwarunkowań sprawnego funkcjonowania sieci obszarów chronionych. Zakres szkolenia nie może być oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się
z ochroną walorów przyrodniczych w sieci Natura 2000. Powinien ponadto obejmować całe spektrum aspektów ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, w tym i zagadnienia ochrony przed powodzią oraz zarządzania gospodarczego na takich obszarach, stanowiących podstawę rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

- Stworzenie Punktu Informacji Naturowej w siedzibie WR FSNT NOT na temat możliwości podejmowania działań na obszarach Natura 2000 i zapewnienie odpowiedniego udziału społecznego. Punkt udzielać będzie informacji na temat procedury podejmowania działalności gospodarczej, procesu inwestycyjnego na obszarach Natura 2000, ocenie habitatowej oraz możliwości udziału społeczeństwa w procedurze oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Udział społeczny w procesie podejmowania decyzji jest konieczny zarówno w planowaniu i realizacji zadań ochrony przyrody, jak i zadań gospodarki wodnej. Większość z konfliktów związanych ze sposobem gospodarowania w dolinach rzecznych wynika zarówno ze zróżnicowanych oczekiwań poszczególnych grup interesów, jak i z ignorowania znaczenia udziału społecznego w podejmowaniu decyzji.

Punkt Informacji Naturowej będzie udzielał informacji zainteresowanym stronom o sposobach i możliwościach prowadzenia procesu inwestycyjnego na obszarach objętych Naturą 2000, sposobach uzyskiwania dofinansowania w ramach dostępnych projektów. Informacja udzielana ustnie przez konsultanta/eksperta
z danej branży i obszaru będzie bezpłatna, natomiast przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, doradztwo prawne, inwestycyjne podlegać będzie konkurencyjnym na rynku opłatom. Punkt Informacji Naturowej oznacza utworzenie nowej placówki
w ramach wnioskowanego Projektu, który będzie reklamowany w trakcie prowadzonych konferencji. Pracownikiem  Punktu Informacji Naturowej będzie pracownik WR FSNT NOT. Punkt ten będzie utworzony przy Ośrodku Informacji Patentowej NOT we Wrocławiu.

- Propozycja stworzenie Rady Partnerstwa Naturowego obejmującego Gminy, przedsiębiorców i zainteresowaną społeczność z obszaru dolin rzecznych objętych programem Natura 2000. Takie partnerstwo konieczne jest dla wypracowania odpowiednich działań i osiągania kompromisu między wieloma, często przeciwstawnymi interesami różnych społeczności czy sektorów działalności. Rada będzie miała za zadanie wypracowanie metod gospodarowania na swoim obszarze z uspołecznieniem procesu podejmowania decyzji. Może odbywać się to w formie negocjacji i dyskusji społecznych oraz poprzez włączanie przedstawicieli społecznych do Rady Partnerstwa Naturowego.

Kalendarz

Kalendarium