Podstawowe informacje

Przedsięwzięcie –  zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – jest to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Biorąc pod uwagę oddziaływania na obszary Natura 2000, pojęcie przedsięwzięcia należy rozumieć bardzo szeroko, czyli zgodnie z dyrektywą OOŚ, gdzie przedsięwzięcie oznacza „wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów oraz inne ingerencje w otoczenie naturalne i krajobraz, włącznie z wydobywaniem surowców mineralnych".

Planowane przedsięwzięcia można zakwalifikować do jednej z trzech poniżej przedstawionych grup:

1) przedsięwzięcie z I grupy – przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

2) przedsięwzięcie z II grupy – przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

3) przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, inne niż z grupy I i II, ale bezpośrednio nie związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikające z tej ochrony.

Przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia należy:

1. Sprawdzić w urzędzie gminy lub miasta, czy dla terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy jego zapisy nie wykluczają realizacji danego przedsięwzięcia. Wiele planów zagospodarowania przestrzennego można znaleźć na stronach internetowych gmin.

2. Jeśli realizacja przedsięwzięcia ma dotyczyć obszaru Natura 2000 należy sprawdzić czy w miejscu planowanego przedsięwzięcia lub w jego okolicy znajdują się siedliska przyrodnicze, siedliska gatunków roślin i zwierząt lub gatunki, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Informacje te można znaleźć w „Standardowym Formularzu Danych".

3. Złożyć odpowiednie wnioski i dokumentację.

4. Przed rozpoczęciem eksploatacji należy uzyskać pozwolenia dotyczące m.in. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, ścieków lub wód do ziemi, ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, wytwarzania odpadów itd.

Szczegółowe informacje w zakładce „Baza wiedzy. Podręczniki"  http://dialog.gdos.gov.pl/podreczniki

Karta informacyjna przedsięwzięcia – według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jest to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

  1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  3. rodzaju technologii,
  4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
  10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

Karta ta stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć z grupy II – mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć z grupy I – mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (gdy inwestor prosi o określenie zakresu raportu oraz w przypadku transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko).

Prognoza oddziaływania na środowisko, według ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

1) zawiera:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

2) określa, analizuje i ocenia:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

3) przedstawia:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając:

1) formę sporządzenia prognozy,

2) zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie,

3) zakres terytorialny prognozy,

4) rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w prognozie.

Więcej informacji w zakładce Baza wiedzy. Podręczniki „Działalność gospodarcza a ochrona przyrody. Informator dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia" http://dialog.gdos.gov.pl/podreczniki

Kalendarz

Kalendarium