Cele: wymiar ekologiczny:

zwiększenie dostępu do informacji na temat obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w Kampinosie, umocnienie pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 w społeczeństwie.

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

Zawiązanie lokalnych partnerstw na rzecz obszarów chronionych Natura 2000 wokół Puszczy Kampinoskiej  i Kampinoskiej Doliny Wisły zdolnych do tworzenia własnych projektów, wyznaczanie kierunków rozwoju inwestycji na terenach chronionych oraz opracowanie koncepcji mieszkalnictwa nie ingerującego w tereny chronione z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Cele edukacyjne:

zrealizowanie działań proekologicznych stanowiących w przyszłości dobre praktyki przydatne do multiplikowania przez inne partnerstwa, młodzież i dzieci; przybliżenie wiedzy o walorach turystycznych obszarów Kampinosu pośród dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu do informacji a temat sieci Natura 2000 na platformie internetowej.

Inne cele:

promocja turystyczna obszaru Kampinos, promocja turystyki pieszej i rowerowej na obszarach chronionych jako alternatywy działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Kalendarz

Kalendarium