Cele PN: wymiar ekologiczny:

ochrona bioróżnorodności na obszarach Natura 2000, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju, propagowanie eko-rolnictwa oraz programów rolnośrodowiskowych, stawy hodowlane przyjazne ptakom, zachowanie siedlisk ptaków.

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

tworzenie partnerstwa do współpracy na płaszczyźnie usług turystycznych związanych z obserwacją ptaków w dolinie (birdwatching), promocja Doliny Kostrzynia, współpraca w tworzeniu wspólnych ofert turystycznych, propagowanie rolnictwa ekologicznego, promocja programów rolnośrodowiskowych, stawy hodowlane przyjazne awifaunie.

Cele edukacyjne: 

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000, dobre praktyki w zakresie edukacji społeczności lokalnych, eko edukacja rolników nt. bogactwa przyrodniczego Doliny Kostrzynia i możliwości jej ochrony poprzez realizację Dobrej Praktyki Rolniczej, promocja wypasu i wykaszania łąk w dolinie, współpraca z właścicielami stawów rybnych w celu prowadzenia odpowiedniej hodowli ryb umożliwiającej gniazdowanie ptaków.

 

Kalendarz

Kalendarium