Cele w wymiarze ekologicznym:

Zrealizowanie działań proekologicznych stanowiących w przyszłości dobre praktyki przydatne do multiplikowania przez inne partnerstwa, młodzież, dzieci; szerokie rozpropagowanie osiągnieć tego projektu, jak i innych projektów tego typu zrealizowanych w krajach EOG; umożliwienie dyskusji publicznej na temat odpowiedzialności za obszary Natura 2000 oraz na temat zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

  • Zawiązanie lokalnych partnerstw zadaniowych, na rzecz obszarów chronionych Natura 2000, wokół Międzyodrza zdolnych do tworzenia własnych projektów.
  • We współpracy z partnerami niemieckimi przenoszenie z państw EOG w warunki polskie doświadczeń projektowych dotyczących ekorozwoju

Cele edukacyjne:

  • Zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 na platformie internetowej
  • Stworzenie zespołów (samorządowców, lokalnych liderów, liderów oświatowych, animatorów lokalnych) zdolnych do współpracy i budowania poparcia społecznego dla ochrony wartości naturalnych i promowania ekonomicznego znaczenia terenów chronionych oraz budowania pomostów między ochroną środowiska a gospodarką i społeczeństwem

Inne cele:

Umocnienie pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 z udziałem społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

Kalendarz

Kalendarium