Wymiar ekologiczny: 

ochrona bioróżnorodności na obszarach Natura 2000, propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania przestrzenią na obszarach cennych przyrodniczo, promowanie eko-rolnictwa

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

wspieranie działalności  gospodarczej realizowanej w partnerstwie przedsiębiorców oraz IOB uwzględniającej specyfikę regionu (ostoje Natura 2000), tj. przyjaznej przyrodzie, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwój zrównoważonej turystyki: tworzenie wspólnych ofert turystycznych, w tym eko-turystyki (obserwacje ptaków), propagowanie rolnictwa ekologicznego i promocja programów rolnośrodowiskowych, propagowanie wymiany informacji kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości między JST oraz przedsiębiorcami

Cele edukacyjne: 

wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000, edukacja rolników nt. bogactwa przyrodniczego doliny rzeki Liwiec i możliwości jej ochrony poprzez realizację Dobrej Praktyki Rolniczej; właścicieli firm wynajmującej kajaki, meliorantów, pracowników spółek wodnych nt. prowadzenia działalności sprzyjającej utrzymaniu wartości przyrodniczych obszarów; właścicieli stawów rybnych nt. prowadzenia hodowli ryb sprzyjającej gniazdowaniu ptaków

Kalendarz

Kalendarium