O GDOŚ

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej powołanym do spraw ochrony środowiska oraz przyrody. Swoje kompetencje realizuje przy pomocy urzędu – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Funkcję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pełni obecnie dr Michał Kiełsznia, mianowany przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 stycznia 2009 r. Podstawę działania GDOŚ  stanowi ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nadzoruje funkcjonowanie obszarów Natura 2000, prowadząc ewidencję danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie ich ochrony. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym, rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach GDOŚ jest również tworzenie  i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: (22) 57-92-900
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

www.gdos.gov.pl

 

Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska koordynują funkcjonowanie obszarów Natura 2000 na terenie swoich województw, a także – w przypadku większości obszarów, sprawują nad nimi nadzór. Ponadto sprawującymi nadzór nad poszczególnymi obszarami są dyrektorzy parków narodowych (dotyczy to obszarów, które w całości lub w części obejmują teren parku narodowego) oraz dyrektorzy urzędów morskich w odniesieniu do tych obszarów Natura 2000 lub ich części, które znajdują się na obszarach morskich.

Główne zadania regionalnych dyrekcji ochrony środowiska to: udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach; tworzenie i likwidowanie form ochrony przyrody; ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody; wydawanie decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie przyrody; prowadzenie postępowania i wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; przekazywanie danych do bazy o ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska; współpracowanie z samorządami w sprawach ocen oddziaływania na środowisko i ochrony przyrody; współpracowanie z organizacjami ekologicznymi; wykonywanie zadań, w tym wydawanie decyzji oraz zlecenia ekspertyz z zakresu gospodarki odpadami.

Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska:

 1. w Białymstoku http://bialystok.rdos.gov.pl/
 2. w Bydgoszczy http://bydgoszcz.rdos.gov.pl/
 3. w Gdańsku http://gdansk.rdos.gov.pl/
 4. w Gorzowie Wielkopolskim http://gorzow.rdos.gov.pl/
 5. w Katowicach http://katowice.rdos.gov.pl/
 6. w Kielcach http://kielce.rdos.gov.pl/
 7. w Krakowie http://krakow.rdos.gov.pl/
 8. w Lublinie http://lublin.rdos.gov.pl/
 9. w Łodzi http://lodz.rdos.gov.pl/
 10. w Olsztynie http://olsztyn.rdos.gov.pl/
 11. w Opolu http://opole.rdos.gov.pl/
 12. w Poznaniu http://poznan.rdos.gov.pl/
 13. w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl/
 14. w Szczecinie http://szczecin.rdos.gov.pl/
 15. w Warszawie http://warszawa.rdos.gov.pl
 16. we Wrocławiu http://wroclaw.rdos.gov.pl
Komentarze

Kalendarz

Kalendarium