O Projekcie

 

Projekt Natura i Gospodarka – podstawy dialogu" jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.


Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na wybranych obszarach Natura 2000 w Polsce.

Cele szczegółowe:

 • Zaangażowanie i podniesienie potencjału instytucji otoczenia w biznesu (IOB)
  w tworzenie Partnerstw Naturowych na obszarach Natura 2000.
 • Ułatwienie komunikacji oraz dialogu społecznego pomiędzy przedsiębiorcami, IOB
  i instytucjami administracji publicznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności Natura 2000, z wykorzystaniem internetowej Platformy Dialogu,
 • Stworzenie rekomendacji rozwiązań systemowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

 Odbiorcami projektu są:

 • przedsiębiorcy, rolnicy, rzemieślnicy,
 • instytucje otoczenia biznesu (IOB),
 • samorządy terytorialne (JST),
 • instytucje administracji publicznej powołane do wspierania przedsiębiorczości
  i ochrony środowiska,
 • organizacje pozarządowe

Co wyróżnia Projekt „Natura i gospodarka – podstawy dialogu"
Projekt ma charakter pilotażowy – to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Wyróżnia go wykorzystanie komunikacji wielostronnej, dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy wieloma grupami odbiorców na danym obszarze. Uczestnicy projektu tworząc rekomendacje przyjaznych środowisku zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000,  których efekt ekonomiczny jest równie ważny jak ekologiczny, wspierają wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Utworzenie Partnerstw Naturowych na wybranych obszarach Natura 2000 zapoczątkowało dialog i współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji publicznej odpowiedzialnymi za prowadzenie działań inwestycyjnych na obszarach chronionych.

W ramach projektu dotychczas zrealizowano m.in. następujące zadania:

 • zbadano świadomość i potrzeby przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000 oraz poziom wiedzy i usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu w ww. zakresie,
 • zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu,
 • utworzono 20 lokalnych Partnerstw Naturowych na wybranych obszarach Natura 2000, które zapoczątkowały dialog i współpracę pomiędzy lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi i instytucjami administracji publicznej,
 • w ramach działań Partnerstw Naturowych zorganizowano kilkadziesiąt spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców uczestniczących w Partnerstwach Naturowych,
 • zorganizowano kilka ogólnopolskich spotkań z liderami oraz uczestnikami Partnerstw Naturowych, instytucjami otoczenia biznesu (ogólnopolskimi, regionalnymi, lokalnymi) i instytucjami administracji rządowej,
 • przeprowadzono działania informacyjno-promocyjne zachęcające do udziału
  w projekcie, umożliwiające dotarcie do grup docelowych oraz prezentujące realizowane działania,
 • utworzono internetową Platformę Dialogu pozwalającą na wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz stanowiącą forum wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Czym są Partnerstwa Naturowe?
Partnerstwa Naturowe  to forma/ idea współpracy między przedsiębiorcami, rolnikami, rzemieślnikami, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji publicznej powołanymi do wspierania przedsiębiorczości i ochrony środowiska w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. W ramach Partnerstw Naturowych instytucje otoczenia biznesu (np. izby gospodarcze, parki naukowo-technologiczne, centra wspierania przedsiębiorczości) współpracują przede wszystkim z grupami przedsiębiorców. Taka inicjatywa może koncentrować się na wybranym rodzaju działalności gospodarczej, branży, typie obszaru Natura 2000 oraz zasięgu oddziaływania partnerstwa.

Partnerstwa Naturowe są tworzone i koordynowane przez Liderów Partnerstw Naturowych (czyli przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu) wyłanianych w drodze konkursu, w oparciu o zaprezentowaną przez nich propozycję działań.

Liderzy Partnerstw Naturowych są przede wszystkim odpowiedzialni za włączanie przedsiębiorców do Partnerstw Naturowych (budowanie partnerstwa) oraz za organizację spotkań informacyjnych, które inicjują współpracę pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu z instytucjami publicznymi odpowiedzialnymi za zarządzanie obszarami Natura 2000.  Celem tych działań jest przygotowanie m.in. propozycji rekomendacji rozwiązań systemowych, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, a także propagowanie korzyści płynących z działalności w specyficznych uwarunkowaniach Natura 2000 i wypracowanych (w czasie realizacji projektu) dobrych praktyk w tym zakresie.

Platforma Dialogu
Platforma Dialogu ma zapewniać dostarczanie bieżących informacji o działaniach w projekcie, umożliwiać komunikację i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, pomagać w rozpowszechnianiu i gromadzeniu wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, w tym pomagać w tworzeniu katalogu dobrych praktyk. Dzięki Platformie Dialogu możliwe jest również utworzenie społeczności internetowej zainteresowanej praktycznymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych, a także wymiana informacji między poszczególnymi Partnerstwami Naturowymi.

Komentarze

Kalendarz

Kalendarium