Widok zawartości stron

 

Obszary Natura 2000, które obejmuje Partnerstwo

 

Dolina Baryczy:

Ostoja w większej części pokrywa się z obszarem Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy", leżącym w północnej części Dolnego Śląska na terenie gmin Milicz, Żmigród, Krośnice, oraz Prusice, Cieszków i Twardogóra. Jest wyjątkowym w skali województwa przykładem krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, kształtowanym od stuleci przez gospodarkę człowieka,
a jednocześnie zachowującym ogromną różnorodność biologiczną. Kluczowym dla utrzymania wartości tej ostoi jest dalsze stosowanie tradycyjnych metod zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki stawowo-hodowlanej i rolnictwa prośrodowiskowego.

Dolina Bobru:

Ostoja obejmuje przełomową dolina rzeki Bóbr na odcinku od Siedlęcina (4 km na N od Jeleniej Góry) po Lwówek Śląski, w zachodniej części województwa, na terenie gmin Wleń, Lwówek Śląski i (niewielki fragment) Jeżów Sudecki. Ostoja obejmuje dolinę rzeczną, wraz z otaczającymi je partiami wzgórz o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej, w skład której wchodzą m.in. bazalty, wapienie i piaskowce.

Dolina Bystrzycy i Strzegomki:

 

Obejmuje dolinę rzeki oraz największy w województwie zbiornik zaporowy (920 ha, 68,9 mln m3) znany pod nazwą "Mietków" lub "Jez. Mietkowskie" Mimo swoich niewątpliwych walorów obszar ten nie został jak dotąd zaakceptowany jako ostoja przez koordynatora ogólnopolskiego.

Dolina Nysy Łużyckiej między Trzcińcem a Zgorzelcem

 

W dolinie Nysy Łużyckiej na odcinku granicznym wytworzyła się mozaika siedlisk z priorytetowymi łęgami i kompleksem łąk zmiennowilgotnych, wilgotnych, świeżych i ziołorośli. Ostoja obejmuje więc silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą, aż po łagodnie płynącą rzekę obszaru podgórskiego.

Dolina Łachy:

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km, zajętego przez dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne w międzywalu i jego najbliższym otoczeniu.

Kalendarz

Kalendarium