Cele: wymiar ekologiczny:

uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wskazywanie niebezpieczeństw wynikających z ludzkiej działalności, ochrona różnorodności biologicznej, kształtowanie postaw pro-natura

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

wymiana doświadczeń pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi podmiotami, inicjowanie dialogu pomiędzy administracją publiczną a biznesem, którego celem jest rozwój przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, tworzenie lokalnej synergii, angażowanie samorządów, wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru i zamieszkującego go społeczeństwa, stworzenie możliwości zasięgania porad z zakresu gospodarowania na obszarach Natura 2000, zaangażowanie uczestników w świadome działania na rzecz ochrony przyrody

Cele edukacyjne: 

popularyzacja wiedzy na temat obszarów Natura 2000 wśród przedsiębiorców, edukacja społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności (na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym), tworzenie motywacji do zdobywania wiedzy przyrodniczej i o stanie środowiska, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za stan otaczającej przyrody

Kalendarz

Kalendarium