Wymiar ekologiczny:

Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarach cennych przyrodniczo, zachowanie cennych przyrodniczo agro-ekosystemów oraz ochrona rolniczych zasobów genetycznych, zachowanie walorów turystycznych oraz przyrodniczo-kulturowych regionu, promowanie terenów cennych przyrodniczo jako atrakcyjnej destynacji turstycznej

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

Wzmacnianie potencjału PN – budowanie grupy zainteresowanych współpracą osób i instytucji, wdrażanie ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa oraz uprawy tradycyjnych roślin i rodzimych gatunków drzew owocowych, a także hodowla starych ras zwierząt i sprzedaż zdrowej żywności, poprawa jakości usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zwiększenia zatrudnienia, świadczenie usług doradczych, pozyskiwanie funduszy m.in. z programów rolnośrodowiskowych i UE oraz środków krajowych dla wsparcia i rozwoju PN i realizacji założonych celów, wspólna promocja unikatowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz przyjaznych środowisku form turystyki

Cele edukacyjne:

Podniesienie poziomu wiedzy oraz wsparcie merytoryczne beneficjentów partnerstwa w pozyskiwaniu funduszy na rozwój lub rozpoczęcie działalności w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie, agroturystyce itp., podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów na temat potrzeby ochrony środowiska oraz przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju

Inne cele: wspieranie lokalnego rzemiosła i kultywowania „ginących zawodów"

Kalendarz

Kalendarium