Widok zawartości stron

Projekty ekologiczne

PROJEKT "ENERGETYCZNI KREATORZY ZMIAN"

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian" realizowany jest przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Wszelkie działania w projekcie są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw, które otrzymają pomoc w opracowaniu strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/

 

PROJEKT "PRACA WYSOKIEJ JAKOŚCI NA ZIELONYM RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM"

Głównym celem projektu jest wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w województwie wielkopolskim. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  • zbudowanie partnerstw lokalnych, złożonych z przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych, przedstawicieli urzędów pracy, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
  • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu zasadniczych trendów rozwojowych i mechanizmów wpływających na tworzenie miejsc pracy wysokiej jakości w woj. wielkopolskim,
  • wsparcie partnerstw w identyfikowaniu mechanizmów prowadzących do utraty miejsc pracy wysokiej jakości oraz wypracowywaniu propozycji mechanizmów, narzędzi rozwojowych i rozwiązań mających na celu lepsze wykorzystanie istniejących potencjałów w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.zielonawielkopolska.pl/

 

PROJEKT "EEN-PACT"

Projekt EEN-PACT dąży do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie, a w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej. Projekt wspiera sieć Enterprise Europe Network w świadczeniu usług środowiskowych na najwyższym poziomie dla przedsiębiorstw MŚP z następujących sektorów:

  • Tekstylny,
  • Papierniczy,
  • Skórzany,
  • Chemiczny

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.eenpact.eu/

 

PROJEKT "EKSPERT W ZAKRESIE KALKULACJI ŚLADU WĘGLOWEGO I WODNEGO - WARSZTATY"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 85% dofinansowuje projekt pod nazwą „Ekspert w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego – warsztaty", którego celem jest szkolenie ekspertów w zakresie kalkulacji śladu węglowego i wodnego, przygotowanej do liczenia udziału gazów cieplarnianych i wody w produktach, procesach technologicznych czy organizacjach. Celem projektu jest również realizacja zasad zrównoważonego rozwoju, którego jednym z elementów jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i promowanego ostatnio tzw. carbon footprint – śladu węglowego i water footprint – śladu wodnego dla produktu, procesu technologicznego, czy organizacji. Ponadto projekt zakłada pomoc dla polskich przedsiębiorców w dostosowaniu się do polityki zrównoważonego rozwoju, wzrost kompetencji uczestników w informowaniu społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz zwiększaniu świadomości ekologicznej.

Projekt skierowany jest do osób zajmujących się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach na obszarze Polski, głównie do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu obliczania śladu węglowego i wodnego oraz do obecnych i przyszłych przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, administracji publicznej, szkół wyższych i osób fizycznych.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:

http://slad-ekologiczny.pl

 

Kalendarz

Kalendarium