Widok zawartości stron

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Dialogu, zwaną dalej Platformą, będącą własnością Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, udostępnianej za pośrednictwem publicznej sieci internetowej pod adresem: www.dialog.gdos.gov.pl.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Hasło - poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi zarejestrowanemu, konieczny do autoryzowanego dostępu do zasobów i funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla zarejestrowanego Użytkownika, ustalany w trakcie Rejestracji.
 2. Login - jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do zasobów i funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla zarejestrowanego Użytkownika, definiowany w procesie Rejestracji.
 3. Konto – autoryzowany dostęp do Platformy w ramach, którego Użytkownik otrzymuje dostęp do zasobów i funkcjonalności Platformy przeznaczonych dla zarejestrowanego Użytkownika.
 4. Formularz – formularz rejestracyjny oraz inne formularze służące do zebrania dobrowolnych danych od Użytkowników.
 5. GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54 realizująca projekt indywidualny POIS.05.04.00-00-266/09 „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007-2013, w ramach priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4. – Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska w tym różnorodności biologicznej, w ramach którego stworzona jest Platforma, oraz administrująca Platformą.
 6. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji z danymi Użytkownika, dokonywana w celu uzyskania uwierzytelnionego dostępu do części zasobów Platformy przeznaczonej dla Użytkowników zarejestrowanych.
 7. Szkolenie – szkolenie w formie elektronicznej (e-learning).
 8. Użytkownik niezarejestrowany – osoba, która ma dostęp do części informacyjnej Platformy i jej funkcjonalności i nie ma dostępu do zasobów i funkcjonalności przeznaczonych dla Użytkownika zarejestrowanego.
 9. Użytkownik zarejestrowany – osoba, która uzyskała dostęp do Platformy w drodze Rejestracji, mająca dostęp do części informacyjnej oraz do części komunikacyjnej Platformy i ich funkcjonalności.
 10. Administrator – podmiot zarządzający treściami i dostępem do Platformy oraz jej funkcjonalnościami.

Zasady korzystania z Platformy

 1. Zasoby informacyjne są dostępne dla wszystkich Użytkowników. Pewne zasoby i funkcjonalności, w tym zasoby komunikacyjne przeznaczone są dla Użytkowników zarejestrowanych.
 2. Uzyskanie przez osobę zainteresowaną dostępu do części dedykowanej dla grup wymienionych w poprzednim punkcie wymaga Rejestracji obejmującej podanie używanego adresu email oraz wszelkich danych wymaganych w formularzu oraz ustalenie Loginu i Hasła dostępu.
 3. GDOŚ może odmówić zarejestrowania osobie zainteresowanej w przypadku, gdy:
 1. podany został niepoprawny adres email,
 2. dane wpisane w formularz są niepełne.
 1. Po zakończeniu procesu Rejestracji, w każdym czasie, Użytkownik może zmienić Hasło samodzielnie.
 2. Korzystanie z zasobów Platformy jest nieodpłatne. Użytkownik ponosi koszty połączeń internetowych z Platformą i zasobami udostępnionymi poprzez Platformę.
 3. Użytkownik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy i opinii za pośrednictwem Platformy wyraża zgodę na publikowanie ich treści przez GDOŚ na Platformie oraz na oznaczenie ich Loginem Użytkownika oraz imieniem i nazwiskiem Użytkownika.
 4. W trakcie korzystania przez Użytkownika z Platformy nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie.

Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z zasobów Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Wypełniając Formularze, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzach oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności:
 1. podać prawdziwe dane w Formularzach,
 2. informować o zmianie danych podanych w Formularzach,
 3. powiadomić GDOŚ o wszelkich nieprawidłowościach w pracy, usterkach oraz o przerwach w dostępie do Szkoleń,
 4. do ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim swojego Loginu i Hasła,
 5. do nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z udziału w Szkoleniach udostępnianych na Platformie na osoby trzecie.

Usunięcie Konta/Loginu Użytkownika i inne ograniczenia w dostępie do zasobów Platformy

 1. GDOŚ jest uprawniony do usunięcia Loginu oraz Konta Użytkownika lub treści wpisywanej przez Użytkownika, zablokowania tymczasowego lub trwałego możliwości wypowiedzi Użytkownika lub innego ograniczenia dostępu do zasobów Platformy - według uznania GDOŚ - w przypadku, gdy:
 1. Użytkownik wykorzystuje Konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
 2. wypowiedzi Użytkownika zawierają wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,
 3. dane Użytkownika są niekompletne, niezgodne z prawdą, uniemożliwiające skuteczny kontakt.
 1. GDOŚ nie ma obowiązku informować Użytkownika o okolicznościach powodujących usunięcie Konta lub ograniczenie dostępu Użytkownika do zasobów Platformy.
 2. Użytkownik nie może uruchomić lub aktywować usuniętego Konta lub odtworzyć uprzednio zapisanych przez Użytkownika informacji.
 3. Po usunięciu Loginu i Konta, GDOŚ jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania Loginu przypisanego wcześniej do Użytkownika.

Odpowiedzialność

 1. Jeśli inaczej nie określono, zasoby Platformy stanowią własność GDOŚ i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 2. Informacje zawarte na Platformie, Szkoleniach i innych zasobach służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.
 3. Autorzy wszelkich informacji publikowanych na Platformie i jego zasobach dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
 4. GDOŚ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zasobach Platformy bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
 5. GDOŚ nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z zasobów Platformy, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania zawartych w nich informacji, zastosowania w praktyce prezentowanych w nich przykładów, dokładności i kompletności przedstawionych w nich informacji,
 2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet i stacji roboczej Użytkownika,
 3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Platformy, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych,
 4. przypadki braku dostępności zasobów Platformy zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny,
 5. korzystanie z Platformy. Odbywa się ono wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt Użytkownika związany z połączeniem z Internetem.
 1. GDOŚ:
 1. nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu,
 2. nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie,
 3. nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w stosunku do GDOŚ oraz osób trzecich za:
 1. treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych na Platformie wypowiedzi i informacji,
 2. szkodę powstałą w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu oraz Hasła.

Informacje o Użytkownikach

 1. Akceptując postanowienia Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na:
 1. przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji na Platformie Dialogu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883), dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu "Natura i gospodarka - podstawy dialogu", ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji Projektu. Podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Projekcie i korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy Dialogu.
 2. otrzymywanie informacji związanych z korzystaniem z zasobów Platformy, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej,
 3. ujawnienie imienia i nazwiska Użytkownika i ewentualnie nazwy jego firmy na stronie głównej Platformy w przypadku, gdy Użytkownik uzyska najlepsze wyniki w przeprowadzanym Szkoleniu,
 4. poprawianie przez GDOŚ drobnych błędów/oczywistych pomyłek pisarskich we wprowadzonych przez Użytkownika danych, w szczególności takich błędów jak tzw. literówki w treści imienia lub miejscowości,
 5. to, że dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania z zasobów Platformy, w tym podane w Formularzach i sondażach, będą wykorzystane przez GDOŚ wyłącznie w celach statystycznych i badawczych, a także sprawozdawczości wynikającej z realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 6. to, że przekazywane przez Użytkownika w Formularzach dane są wykorzystywane w celu zapewnienia dostępu do zasobów Platformy i nie są ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, kiedy ujawnienie takich informacji wymagane jest przepisami prawa.

Prawa autorskie do treści wpisywanej przez Użytkowników

 1. GDOŚ nie roszczą sobie praw własności intelektualnej do treści wpisywanej przez Użytkownika na Platformie.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na ewentualne upublicznienie treści wprowadzonych przez niego do Platformy w celu popularyzacji najlepszych praktyk.
 3. GDOŚ jest uprawnieny do wykonania działań, o których mowa w pkt 2, według własnego uznania.

Polityka restartowania i aktualizacji Platformy

 1. Niezapowiedziane na stronie głównej restarty i wyłączenia Platformy trwające do 10 minut mogą mieć miejsce każdego dnia po w godzinach 20:00-8:00 lub w niedziele i święta.
 2. Wszelkie inne restarty Platformy będą sygnalizowane na stronie głównej z 12-godzinnym wyprzedzeniem.
 3. W trakcie restartu bądź wyłączenia Platformy, odwołanie do strony głównej lub podstron Platformy, z wszystkich domen, powoduje wyświetlenie informacji o chwilowej niedostępności.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.
 2. GDOŚ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Platformy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ogólne Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby GDOŚ.