Widok zawartości stron

Efekty pracy Partnerstw Naturowych – rekomendacje

Prezentujemy zestawienie rekomendacji wypracowanych przez Partnerstwa Naturowe podczas cyklu czterech spotkań informacyjnych dla każdego z partnerstw.
Rekomendacje wypracowane przez wszystkie Partnerstwa Naturowe w głównej mierze dotyczą następujących obszarów (w nawiasach podano liczbę rekomendacji dotyczących danego obszaru; obszary zostały przedstawione w kolejności liczby rekomendacji):
1.    Rekomendacje odnośnie działań edukacyjnych i informacyjno-promocyjno-marketingowych (liczba rekomendacji: 36)
2.    Rekomendacje odnośnie wzmacniania pozycji Partnerstw Naturowych, w tym Liderów Partnerstw Naturowych (liczba rekomendacji: 25)
3.    Rekomendacje odnośnie stworzenia bądź doskonalenia procedur i działań w instytucjach ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 i działalności Partnerstw Naturowych (m.in. GDOŚ, RDOŚ, samorządy) (liczba rekomendacji: 25 )
4.    Rekomendacje odnośnie nowych aktywności na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000 lub ich dotyczące (liczba rekomendacji: 23)
5.    Rekomendacje odnośnie źródeł finansowania i możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Partnerstw i szerzej działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 (liczba rekomendacji: 17)
6.    Uwagi (liczba zapisów: 5)


Przy liczeniu rekomendacji odrębnie brane były pod uwagę rekomendacje z Partnerstw: I, II i III województwa zachodniopomorskiego. Każda rekomendacja została przyporządkowana do jednego tylko obszaru (do którego w największej mierze się odnosiła), nawet jeśli dotyczyła w jakiejś części także pozostałych.
Wyodrębnione obszary nie są rozłączne, częściowo nakładają się i są od siebie zależne. Zaproponowany podział na obszary wynika z potrzeby uporządkowania rekomendacji i wskazania najważniejszych punktów ciężkości, na jakich koncentrują się Partnerstwa w wypracowanych rozwiązaniach. Zapisy rekomendacji przytoczone są w oryginalnym brzmieniu. Rekomendacje mają różny stopień szczegółowości – od bardzo ogólnych, kierunkowych do bardzo szczegółowych odnoszących się do indywidualnych potrzeb poszczególnych Partnerstw. Przy wszystkich rekomendacjach umieszczona jest informacja, które z partnerstw jest autorem danego zapisu.
Poniżej zaprezentowane są wszystkie rekomendacje sklasyfikowane wg sześciu obszarów, zapisy powtarzające się podane są tylko raz, a autorzy tych zapisów (Partnerstwa) podani są po przecinku według województw, z których się wywodzą.

Ad. 1. Rekomendacje odnośnie działań edukacyjnych i informacyjnych oraz promocyjno-marketingowych odnośnie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000.

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Powinny być prowadzone akcje edukacyjne dot. działalności gospodarczej w branży OZE na obszarach Natura 2000. Działania te powinny być  finansowane ze środków budżetu Państwa i powinny być realizowane przez GDOŚ, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, PARP.

Innym przydatnym działaniem mogłyby być konkursy związane z nagradzaniem prac magisterskich dotyczących tematyki OZE – związanych np. z badaniami na istniejących instalacjach OZE pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000, czy analizą uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

lubelskie

 1.  

Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnych z wykorzystaniem mediów.

śląskie

 1.  

Projekt wirtualnego przewodnika przyrodniczego kierowany do doradców rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania inwestycyjne i proekologiczne, kierowany w celach edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie materiałów informacyjnych zawierających doprecyzowane, prosto sformułowane wymagania, klarowne przedstawienie warunków inwestowania,  spójność interpretacji.

wielkopolskie

 1.  

Wzmocnić rolę edukacji formalnej w zakresie edukacji ekologicznej,

Realizować ogólnopolskie i regionalne kampanie promocyjne z wykorzystaniem mediów publicznych.

podlaskie

 1.  

Opracowanie, wydanie i udostępnienie (także wersji elektronicznej) zainteresowanym „poradnika inwestora na obszarach Natura 2000" z przejrzystym i jasnym opisem procedur udzielania pozwoleń na prowadzenie inwestycji.

małopolskie

 1.  

Publikacja łatwiejszych do identyfikacji i lokalizacji map ze wskazaniem siedlisk i gatunków objętych ochroną dla obszaru, w którym planowana jest inwestycja czy prowadzona jest działalność gospodarcza.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Podnoszenie poziomu wiedzy osób z lokalnych samorządów, które podejmują decyzje dotyczące możliwości realizacji inwestycji oraz przekazanie większej

decyzyjności dla samorządów

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wypracowanie „marki produktu i usługi" (logotypu), która będzie promować i wspierać produkty i usługi, wytwarzane na terenie obszaru Natura 2000 oraz opracowanie zasad jej przyznawania.

świętokrzyskie

 1.  

Utworzenie regionalnego centrum informacji, które dostarczać będzie informacje, materiały i publikacje dotyczące obszarów Natura 2000, oraz zasad, możliwości i ograniczeń inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach.

świętokrzyskie

 1.  

Ochrona przyrody w systemie edukacyjnym nie powinna ograniczać się do  biologii, ale być integralną częścią takich zagadnień jak m.in.: plastyka, muzyka, wychowanie artystyczne, poczucie estetyki, kultura bycia –

pomorskie

 1.  

Platforma dialogu założona przez GDOŚ powinna trwale funkcjonować  aby obywatele mogli systematycznie korzystać z dostępu do szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej

pomorskie

 1.  

W związku z kontrowersjami m.in. z negatywnymi skutkami dla środowiska m.in. elektrowni wodnych konieczne jest utworzenie nowego kierunku studiów pn. Odtwarzanie środowiska

pomorskie

 1.  

Udostępnienie przedsiębiorcom szerszej wiedzy na temat specyfiki Obszaru Natura 2000, na terenie którego prowadzą działalność wraz ze wskazaniem na mapie lokalizacji siedlisk i gatunków objętych ochroną.

lubuskie

 1.  

Punkt informacji turystycznej

łódzkie

 1.  

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej

łódzkie

 1.  

Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej z wykorzystaniem mediów publicznych

łódzkie

 1.  

Usługi informacyjne - stworzenie w obszarach Natura 2000 oferty usług informacyjnych ukierunkowanych na tematykę:

- programów i obszarów wsparcia zbieżnych z profilem Partnerstwa Naturowego

- harmonogramów naborów w programach dotacyjnych

- instytucji zarządzających programami

- instytucji doradczych, pomagających w aplikowaniu o środki finansowe

- procedur dot. pozyskania dofinansowania z UE, budżetu państwa oraz  dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku

- alternatywnych źródeł wsparcia

- innowacyjnych rozwiązań

- wydarzeń branżowych, szkoleń, warsztatów itp.

-Prowadzenie wykazu gospodarstw uprawiających rośliny GMO na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych w Urzędach Gmin –

podkarpackie

 1.  

Usługi szkoleniowe -  Organizacja szkoleń m.in. nt.:

-zakładania upraw ekologicznych i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

- chowu starych ras zwierząt i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego

- pszczelarstwa oraz pszczelarstwa ekologicznego

-podniesienia jakości usług agroturystycznych oraz uruchomienia i prowadzenia kwatery agroturystycznej,

- profesjonalnej obsługi turystów

- usług okołoturystycznych

- tworzenia produktów turystycznych,

-atrakcji turystycznych i  unikalnych walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 objętych działaniem Partnerstwa połączonych z wyjazdem studyjnym

podkarpackie

 1.  

Usługi promocyjne –  promocja w zakresie:

- budowania marki regionu opartej o unikalne walory przyrodniczo kulturowe obszarów Natura 2000 objętych działaniami Partnerstwa,

-opracowania koncepcji promocji produktów rolnictwa ekologicznego z obszaru wsparcia,

-opracowania materiałów promocyjnych dot. atrakcji turystycznych, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz oferty turystycznej obszarów Natura 2000 objętych Partnerstwem 

- wykorzystania różnorodnych kanałów przepływu informacji i dystrybucji oferty PN

- organizacji corocznych kiermaszów promujących zbyt lokalnych produktów (w tym pszczelich)

- organizacji wyjazdów na imprezy branżowe (np. targi, jarmarki, konferencje)

- stworzenia punktu informacji turystycznej

podkarpackie

 1.  

Warsztaty w partnerstwie przedsiębiorca – administracja.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Szkolenia dotyczące budowy i zarządzania projektami oraz zespołami z wykorzystaniem programów komputerowych Microsoft Project I Team Menager.

zachodniopomorskie I

 1.  

Wyjazdy studialne promujące dobre praktyki.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Tworzenie i rozwój dobrych praktyk we współpracy partnerskiej.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Kreowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu jako motoru realizacji zasady zrównoważonego  rozwoju.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Zorganizowanie warsztatów z udziałem strony niemieckiej

zachodniopomorskie II

 1.  

Zorganizowanie serii warsztatów nt. odnawialnych źródeł energii (OZE)

zachodniopomorskie II,III

 

 

 

Ad. 2. Rekomendacje odnośnie wzmacniania pozycji Partnerstw Naturowych, w tym Liderów Partnerstw Naturowych.

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Wzmocnienie pozycji lidera w Partnerstwie.

śląskie

 1.  

Formalizacja działania Partnerstwa, jako podmiotu opiniotwórczego, reprezentującego interes społeczny, mającego realny wpływ na decyzje na temat przedsięwzięć prowadzonych na obszarach Natura 2000.

śląskie

 1.  

Tworzenie Partnerstw poza granicami województw i w obszarach transgranicznych dla obszarów chronionych. 

śląskie

 1.  

Potrzeba włączenia do Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli GDOŚ/RDOŚ, przedstawicieli IOB oraz organizacji społecznych i ekologicznych, przedstawicieli Sejmu i Senatu, przedstawicieli Europarlamentu.

śląskie

 1.  

Udział/wsparcie prawnika w działaniach Partnerstwa, ze względu na konieczność wyjaśnienia wielu zawiłych rozwiązań prawnych dotyczących obszarów chronionych. Możliwość wpływu Partnerstwa na regulacje prawne dot. obszarów chronionych.

śląskie

 1.  

Udział Partnerstw w kształtowaniu polityki inwestycyjnej, społecznej i ochrony środowiska w gminach.

śląskie

 1.  

Koncentracja działań Partnerstw na współpracy wielosektorowej.

śląskie

 1.  

Partnerstwa Naturowe powinny uzyskać pełen dostęp do ekspertyz naukowych GDOŚ/RDOŚ, ścisłe powiązanie i współpraca Partnerstw z innymi podmiotami mającymi związek z ochroną środowiska takimi jak: GDOŚ/RDOŚ, Lasy Państwowe, Koła Łowieckie, Parki Krajobrazowe itp.

śląskie

 1.  

Zapewnić ciągłości realizacji celów projektu poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe tworzenia regionalnych centrów informacji.

podlaskie

 1.  

Zapewnić formalizację działań partnerstw naturowych, objąć partnerstwa patronatem GDOŚ.

podlaskie

 1.  

Stworzyć warunki prawne i finansowe umożliwiające preferencyjne traktowanie partnerstw przez RDOŚ, WFOŚiGW i inne organy administracji.

podlaskie

 1.  

Przekształcenie Partnerstwa Naturowego z obecnej, konsultacyjnej formy w stałe przedstawicielstwo (organ, grupę roboczą) służąca do wymiany informacji, świadczenia usług pomocowych pomiędzy organami administracji państwowej zajmującej się zarządzaniem obszarami NATURA 2000 i przedsiębiorcami. Utworzenie zasad członkostwa w partnerstwie oraz wynikających z tego praw.

małopolskie

 1.  

Tworzenie biuletynu informacyjnego (Newslettera) przez PN jako formy kontynuowania dialogu i wymiany informacji.

małopolskie

 1.  

Wspieranie dalszej działalności w ramach projektu oraz działalności Partnerstw Naturowych oraz IOB, które pełniłby rolę Lidera w tych działaniach.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wspieranie dalszej działalności Partnerstw Naturowych z możliwością rozszerzenia działalności do lokalnych instytucji wdrażających działania, które wymieniono powyżej.

lubuskie

 1.  

Wzmocnienie pozycji lidera w partnerstwie.

łódzkie

 1.  

Formalizacja działania partnerstwa.

łódzkie

 1.  

Tworzenie partnerstw ponad granicami województw, dla konkretnych obszarów Natura 2000.

łódzkie

 1.  

Włączanie do Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego.

łódzkie

 1.  

Stworzenie dogodnych warunków prawnych, administracyjnych i finansowych związanych z preferencyjnym traktowaniem m.in. przez RDOŚ, WFOŚiGW, utworzonych Partnerstw Naturowych.

łódzkie

 1.  

Wypracowanie projektu pilotażowego dot. współpracy sieciowej pod kątem nowego okresu budżetowego 2014–2020.

zachodniopomorskie I, II, III

 1.  

Konsultacje partnerskie z przedsiębiorcami związanymi z turystyką wodno-lądową.

zachodniopomorskie II

 1.  

Stworzenie Rady Partnerstwa Naturowego obejmującego gminy, przedsiębiorców i zainteresowaną społeczność z obszaru dolin rzecznych objętych programem Natura 2000. Takie partnerstwo jest konieczne dla wypracowania odpowiednich działań i osiągania kompromisu między wieloma, często przeciwstawnymi interesami różnych społeczności czy sektorów działalności. Rada miałaby za zadanie wypracowanie metod gospodarowania na swoim obszarze z uspołecznieniem procesu podejmowania decyzji. Mogłoby to odbywać się w formie negocjacji i dyskusji społecznych oraz poprzez włączanie przedstawicieli społecznych do Rady Partnerstwa Naturowego.

dolnośląskie

 

 

Ad. 3. Rekomendacje odnośnie stworzenia bądź doskonalenia procedur i działań w instytucjach (m.in. GDOŚ, RDOŚ, samorządy)

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna być partnerem dla przedsiębiorcy, któremu służy wsparciem i pomaga usuwać bariery.

RDOŚ powinna niwelować bariery, podpowiadać rozwiązania umożliwiające spełnienie przez przedsiębiorcę realizującego proces inwestycyjny warunków do uzyskania przez niego pozytywnej opinii w zakresie OOŚ. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie uzyskania negatywnej opinii, RDOŚ powinna wskazywać ścieżki dojścia do uzyskania pozytywnej opinii RDOŚ. Powinna także wskazywać katalog działań minimalizujących, które mógłby zastosować przedsiębiorca, aby spełnić warunki do uzyskania pozytywnej opinii RDOŚ.

RDOŚ powinna identyfikować i promować dobre praktyki związane z pozytywnie zaopiniowanymi OOŚ dla inwestycji w branży OZE, w tym w zakresie: biogazowni, farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, małych elektrowni wodnych, instalacji związanych z produkcją energii w oparciu o wykorzystanie biomasy oraz produkcją peletu i brykietu.

RDOŚ powinna pokazywać wykładnię stosowania prawa w sposób przystępny dla przedsiębiorcy (a nie tylko przytaczać często niezrozumiałe dla niego przepisy) – np. promując dobre praktyki związane z inwestycjami OZE.

GDOŚ i RDOŚ powinny pokazywać jak mogłyby wyglądać inwestycje OZE na obszarach Natura 2000 – powinna zostać opracowana koncepcja związana z rozwojem przedsiębiorczości w branży energetyki odnawialnej z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000.

RDOŚ powinna identyfikować i brać pod uwagę doświadczenia i analizy, a także dobre praktyki z innych krajów w zakresie wpływu już zrealizowanych inwestycji na środowisko naturalne. Przykładowo w południowych Niemczech farmy fotowoltaiczne są przykładami „oazy" bioróżnorodności. Powstają tam mikrosiedliska stanowiące ważne miejsca do gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków. Wyniki podobnych analiz przeprowadzonych dla farm wiatrowych potwierdzają pozytywny wpływ ziołorośli i chwastów (pozostałych przy turbinach czy też drogach technologicznych i eliminowanych w trakcie gospodarki rolnej) na niektóre gatunki ptaków.

lubelskie

 

 1.  

RDOŚ wymaga od przedsiębiorcy inwentaryzacji przyrodniczej, a podawane przez przedsiębiorcę w opracowaniach dane muszą być aktualne, nie starsze niż 2 lata przed złożeniem dokumentów do RDOŚ. Przedsiębiorca może korzystać z zasobów informacyjnych GDOŚ, RDOŚ, ale zwykle są to dane sprzed wielu lat. RDOŚ powinien mieć w swoich zasobach aktualne informacje, które przedsiębiorca mógłby wykorzystać nie ponosząc wysokich kosztów na przeprowadzenie inwentaryzacji. Zwłaszcza, że nie ma podstawy prawnej do takiego wymogu ze strony RDOŚ w stosunku do przedsiębiorcy.

lubelskie

 1.  

Utworzenie straży przyrodniczej/ straż leśna – zadanie monitorujące przestrzeganie zasad ochrony środowiska.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie planu zadań ochronnych dla każdego obszaru;  szczegółowe określenie zagrożeń i zakresu przeciwdziałania oraz umiejscowienie tych informacji na wirtualnej mapie, aktualizacja opisu stanu przyrody.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie schematu postępowania dla każdego obszaru lub uproszczenie procedur dla wszystkich obszarów Natura 2000 z wykorzystaniem narzędzia internetowego na platformie internetowej jako uproszczenie działań w zakresie składania wniosków i wydawania decyzji.

wielkopolskie

 1.  

Wzrost kompetencji urzędników – w celu poprawienia jakości usług organów wydających pozwolenia i decyzje środowiskowe dla przedsiębiorców zapewnić pracownikom staże w przedsiębiorstwach; doświadczenie praktyczne pozwoli na szybką komunikację z przedsiębiorcą.

wielkopolskie

 1.  

Dofinansowanie badań i analiz potrzebnych do przygotowania ocen środowiskowych – wysokie koszty opracowania ograniczają liczbę inwestycji

 • finansowanie ze specjalnych dedykowanych środków na badania,
 • dopuszczenie oświadczeń przedsiębiorców o braku szkodliwości i działaniach kompensacyjnych,
 • wprowadzenie obostrzeń i kar za naruszenie wymaganych warunków prowadzenia działań na obszarach objętych ochroną.

wielkopolskie

 1.  

Przeprowadzenie rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych na obszarach naturowych oraz późniejsza systematyczna aktualizacja tych danych.

małopolskie

 1.  

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych systemem Natura 2000, z obowiązkowym udziałem RDOŚ na etapie sporządzania projektu planów.

małopolskie

 1.  

Stworzenie „szybkiej ścieżki" podejmowania decyzji przez RDOŚ w sprawach związanych z naprawianiem szkód powodziowych w korytach rzek chronionych systemem Natura 2000.

małopolskie

 1.  

Przyjęcie czytelnego prawa odnoszącego się do procedur dotyczących środowiska.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Budowa w oparciu o środki unijne systemu zarządzania jakością pracy (wiedzy) przedstawicieli organów administracji odpowiedzialnych za kontakty i prowadzenie spraw przedsiębiorców (system ideowo nawiązujący do KSU, w którym konsultanci przechodzą regularne testy kompetencji).

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wsparcie ze środków wspólnotowych rozwoju instrumentów do elektronicznego załatwiania spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wprowadzenie obowiązku tzw. „koreferatów środowiskowych" wykonywanych przez weryfikowanych fachowców („za nazwiskiem idzie rzetelność") dla uwiarygodnienia OOŚ  sporządzanych  przez niezależnych ekspertów.

pomorskie

 1.  

Możliwość wycofania się inwestora z realizowania przedsięwzięcia w przypadku wskazania przez „eksperta środowiskowego" ryzyka inwestycji.

pomorskie

 1.  

Zmniejszenie niepewności dla działań inwestora, zatwierdzenie stabilnych warunków działalności na długoletnie cykle (5, 10 lat), wydanie opracowań inwentaryzacyjnych, umożliwienie bazowania na konkretnych kryteriach; obecnie nawet w trakcie inwestycji zmieniają się warunki, występuje „sezonowość", która wpływa na przeciąganie inwestycji w lata, pojawiają się nowe wytyczne (np. ostatnio w sprawie płazów).

pomorskie

 1.  

„Mniej państwa" – ograniczenie swobody urzędniczej, która często w wyniku niekompetencji skutkuje odrzuceniem inwestycji; sugestia, aby przedsiębiorcy kierowali swoje zapytania bezpośrednio do uczelni wyższych.

pomorskie

 1.  

Stworzenie jasnego i czytelnego prawa dotyczącego procedur środowiskowych (wyeliminowanie możliwości indywidualnego interpretowania przepisów,  podjęcie działań mających na celu zwiększenie decyzyjności Urzędów Gmin w zakresie podejmowania decyzji o braku konieczności czy też konieczności przeprowadzania procedur OOŚ).

lubuskie

 1.  

Opracowanie Księgi Barier Administracyjnych obejmującej obszary prawnie chronione.

zachodniopomorskie I,II

 1.  

Uruchomienie sieci konsultacyjnej na rzecz przedsiębiorców.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Skuteczne wdrażanie prawa UE do prawa RP.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Opracowanie procedury oceny habitatowej i prawodawstwa w tym zakresie.

dolnośląskie

 1.  

Prowadzenie przez GDOŚ i jej oddziały wojewódzkie szkoleń dla podnoszenia wiedzy merytorycznej kadr wyspecjalizowanych do zarządzania siecią Natura 2000 w obrębie poszczególnych województw. Zakres szkoleń nie może być oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się z ochroną walorów przyrodniczych w sieci Natura 2000, ale powinien zawierać aspekty zarządzania takimi obszarami, także w kontekście prowadzenia na takich obszarach działalności gospodarczej.

dolnośląskie

 

 

Ad.4. Rekomendacje odnośnie nowych aktywności na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000.

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Promowanie idei wykorzystania przez przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu (np. producenci biogazu, peletu, brykietu) siana z łąk na obszarach Natura 2000. W praktyce siano z łąk jest rzadko wykorzystywane jako substrat, 70% łąk w województwie lubelskim nie jest koszonych. Utrzymanie otwartego charakteru siedlisk (wykaszanie i wykorzystywanie w biogazowniach, czy do produkcji peletu, brykietu) byłoby pozytywnym aspektem prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000.

lubelskie

 1.  

Utworzenie punktu obsługi inwestora i współpracy z centrami edukacji ekologicznej, dla obszarów Natura 2000 i obszarów chronionych, wspomagającego logistycznie oraz prawnie planowane lub prowadzone inwestycje na tych obszarach.

śląskie

 1.  

Zwrócenie uwagi na działania związane z odnawialnymi źródłami energii – OZE.

Spalarnie powinny korzystać z lokalnej biomasy – transport biomasy z odległych rejonów powoduje zmniejszenie pozytywnego oddziaływania tego rodzaju energii odnawialnej.  

wielkopolskie

 1.  

Stworzyć możliwości rekompensaty dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności na terenach chronionych (dodatkowe koszty dokumentacji rekompensować w 80%, dodatkowe koszty inwestycji w 100%, dodatkowe usługi IOB rekompensować w 80%).

podlaskie

 1.  

Ustalić dopuszczalną (optymalną, zalecaną) liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierząt chronionych w siedliskach.

podlaskie

 1.  

Doprowadzić do zmian legislacyjnych:

 • Umożliwić częściową rekompensatę za szkody łowieckie ze środków SP (uzasadnienie – potrzebny arbiter w negocjacjach dotyczących wysokości szkód),
 • Umożliwić automatyczne przekształcenia (lub co najmniej ułatwić – uprościć procedury) gruntów zdewastowanych przez gatunki chronione,
 • Dążyć do wyraźnego formułowania przepisów.

podlaskie

 1.  

Utworzenie w urzędach gmin, których obszar jest objęty ochroną w ramach sieci NATURA 2000, stałego, specjalistycznego zespołu obsługującego wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem systemu naturowego.

małopolskie

 1.  

Utworzenie przez partnerstwa rankingu firm i osób świadczących usługi związane z tworzeniem Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) oraz Ocen Odziaływania na Środowisko (OOŚ).

małopolskie

 1.  

Utworzenie zaktualizowanej bazy danych o programach pomocowych ze środków UE możliwych do wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach naturowych.

małopolskie

 1.  

Dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarach Natura 2000, aplikujących o środki na rozwój firmy lub dopiero składających wnioski o dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej w obszarach Natura 2000 utrzymać zasadę przydzielania dodatkowych punktów w trakcie poddawania ocenie takich wniosków.

małopolskie

 1.  

Powołanie instytucji finansowanej ze środków publicznych wspierającej działania przedsiębiorców w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych w obszarach Natura 2000 – profesjonalne doradztwo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wsparcie finansowe bezpośrednio rekompensujące wzrost kosztów inwestycji na obszarach Partnerstwa Naturowego.

świętokrzyskie

 1.  

Rozwój doradztwa dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach rozwiązań systemowych, finansowanych ze środków UE.

świętokrzyskie

 1.  

Wysokie progi dofinansowania inwestycji (min. 85%) prowadzonych przez podmioty gospodarcze na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Tworzenie nowej infrastruktury przemysłowej na obszarach Natura 2000 w ten sposób, aby na „sztucznej infrastrukturze" także istniało życie; np. betonowe nabrzeża portowe, martwe pirsy, na których powinno „coś żyć"; infrastruktura ta powinna być udostępniona przyrodzie. Zasadność takiego podejścia widoczna jest zwłaszcza wówczas, gdy następuje zmiana funkcji danego terenu i pozostaje pustkowie, które trudno przywrócić do naturalnego stanu.

pomorskie

 1.  

Utworzenie regulaminu korzystania z rezerwatu Rawka, wraz z systemem monitoringu pojemności turystycznej.

łódzkie

 1.  

Usługi doradcze – stworzenie w obszarach Natura 2000 punktu doradczego, z którego mogliby korzystać beneficjenci zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości zgodnie z profilem  Partnerstwa Naturowego i mogliby uzyskać pomoc w zakresie:

 • aspektów prawnych i wymogów administracyjnych dotyczących prowadzenia agroturystyki, gospodarstwa ekologicznego oraz innych form działalności gospodarczej zgodnej z profilem partnerstwa,
 • wypełniania wniosków lub opracowywania biznesplanów,
 • identyfikacji braków, uchybień wskazanych podczas przeprowadzonej kontroli oraz sposobu naprawy zaistniałego błędu,
 • doradztwa dotyczącego upraw ekologicznych, chowu starych ras zwierząt, przetwórstwa, wyrobu i certyfikacji produktów lokalnych/regionalnych itp.,
 • w zakresie profesjonalnej obsługi turystów, funkcjonowania agroturystyk, tworzenia produktów turystycznych itp.

podkarpackie

 1.  

Usługi pośrednictwa – stworzenie zachęty do działalności przedsiębiorstw pomagających w prowadzeniu biznesu zgodnego z profilem PN:

 • tworzeniu miejsc/ punktów skupu produktów ekologicznych,
 • poszukiwaniu odbiorców przy zachowaniu informacji o źródle pochodzenia produktów,
 • poszukiwaniu partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą, wsparciem realizacji danych działań.

podkarpackie

 1.  

Budowa sieciowego modelu biznesowego w obszarach chronionych.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Wypracowanie sposobów działalności na obszarach Natura 2000 w zależności od rodzaju siedlisk naturalnych, które dałyby oczekiwaną wiedzę potencjalnym przedsiębiorcom. Na terenie Dolnego Śląska występują obszary Natura 2000, które położone są w różnych jednostkach fizjograficznych. Obszary te dość istotnie różnią się warunkami siedliskowymi ważnymi do prowadzenia produkcji rolniczej i innej działalności gospodarczej. Należy podjąć działania nad opracowaniem szczegółowych parametrów działalności produkcyjnej, które ograniczałyby destrukcyjne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Dotyczy to specjalizacji produkcji, wielkości przedsiębiorstwa (powierzchni gruntów uprawnych), dochodowości, zagospodarowania odpadów, pozyskiwania energii odnawialnej itp. Przyjęcie takich kryteriów przez przedsiębiorcę (rolnika) działającego na obszarze Natura 2000 powinno być dofinansowane przez samorząd lub Państwo. 

dolnośląskie

 

Ad. 5. Rekomendacje odnośnie źródeł finansowania i możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Partnerstw i szerzej działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Partnerstwa Naturowe powinny być wpisane na listę projektów kluczowych w budżecie 2014–2020 UE oraz być wspierane finansowo przez GDOŚ i RDOŚ.

śląskie

 1.  

Zabezpieczenie w ramach nowego okresu programowania środków/narzędzi, które będą dofinansowywały w większym stopniu działania inwestycyjne i nie inwestycyjne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na obszarach Natura 2000 i związanymi z tym ograniczeniami.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Zakontraktowanie w ramach nowych środków z UE specjalnych działań przeznaczonych na dofinansowanie tylko przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach cennych przyrodniczo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Podniesienie limitu możliwości poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze Natura 2000 lub dofinansowanie możliwości przeniesienia działalności na inny teren w przypadku działalności uciążliwej dla nowopowstałych obszarów cennych przyrodniczo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach chronionych. Określenie rodzajów działalności. Promocja i informacja oraz wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

świętokrzyskie

 1.  

100% dofinansowania na działania promocyjne i edukacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Sfinansowanie ze środków UE instrumentów ułatwiających dostęp do informacji na temat obszarów chronionych (wsparcie instrumentów konsolidujących istniejące źródła informacji).

kujawsko-pomorskie

 1.  

Finansowanie ze środków UE szkoleń dla urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw zgłaszanych do urzędów przez przedsiębiorców.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wypracowanie narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców podejmujących wspólne działania mające na celu rozwinąć prowadzone przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący współpracę przynajmniej na trzech  płaszczyznach (np. wzajemna promocja + wspólny rynek zbytu + prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ograniczający powstawanie odpadów) przez  minimum 5 lat. 

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania, które byłoby narzędziem dofinansowującym przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 lub na terenach mających bezpośredni wpływ na obszary Natura 2000.

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania, które byłoby narzędziem dofinansowującym przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców wprowadzających technologie mające pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze lub przyczyniające się do poprawy środowiska (działania proekologiczne).

lubuskie

 1.  

Stworzenie większej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, wspierającej przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania umożliwiającego przedsiębiorcom prowadzącym na obszarach Natura 2000 działalność o wykazanym negatywnym oddziaływaniu na Obszary Natura 2000 przeniesienie działalności poza teren tych obszarów.

lubuskie

 1.  

Zwiększenie o 10– 15% w ramach istniejących i planowanych programów finansowych poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców dla przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na Obszary Natura 2000.

lubuskie

 1.  

Utworzenie limitu górnej granicy dofinansowania na niższym poziomie w odniesieniu do istniejących projektów, w celu umożliwienia skorzystania z pomocy większej ilości przedsiębiorstw.

lubuskie

 1.  

Stworzenie możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność na obszarach naturowych. Rekomendowanym pomysłem były preferencyjne działania zmierzające do dofinansowania działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzona na obszarach naturowych w ramach pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy.

dolnośląskie

 1.  

Opracowanie i wdrożenie programu operacyjnego nakierowanego na ochronę i rozwój gospodarczy obszarów Natura 2000 bez linii demarkacyjnych wykluczających część beneficjentów.

łódzkie

 1.  

Potrzebne jest wsparcie finansowe dedykowane do mieszkańców obszarów Natura 2000, na przykład na zasadzie podobnej jak LGD jest dedykowane do mieszkańców określonych gmin. Tutaj środki mogłyby być przeznaczone wyłącznie na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorczości (w szerokim znaczeniu tego słowa – włączając w to właścicieli gospodarstw rolnych i kwater agroturystycznych).

podkarpackie

 

Ad. 6. Pozostałe uwagi towarzyszące rekomendacjom

Lp.

Uwagi

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Puls Biznesu podał, że obecnie w Brukseli trwają prace nad ekodyrektywą wprowadzającą zmianę przepisów środowiskowych. Wejście jej w życie spowodowałoby wydłużenie terminów związanych z przyrodniczymi konsultacjami i wydawaniem decyzji. Dyrektywa wprowadziłaby także obowiązek akredytacji specjalistów z zakresu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Po wejściu planowanych zmian okres oczekiwania na decyzję wydłuży się do 20 miesięcy, a nawet dłużej. Należy podjąć działania mające na celu nie wprowadzenie tych zmian w życie.

lubelskie

 1.  

Nie powinno się prowadzić żadnych inwestycji na obszarach Natura 2000, dopóki nie ma dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

pomorskie

 1.  

Rozwiązanie problemu wykonywania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy – brak finansów w gminie, brak transparentności, jeżeli inwestor chciałby sam sfinansować lub zamówić taki plan oczekując refundacji z gminy zobowiązanej ustawowo do finansowania takiego opracowania.

pomorskie

 1.  

Tworzone tzw. mariny w portach spełniają rolę wyłącznie parkingów dla jednostek pływających – budowanie takich marin musi być nierozłączne z zorganizowaniem pełnej infrastruktury.

pomorskie

 1.  

Konieczna jest równoprawność problematyki środowiskowej w następnej perspektywie finansowania, także w skali regionalnej, ponieważ „oczyszczalnia mózgów" jest bardziej potrzebna niż „oczyszczalnie ścieków".

pomorskie

 

Kalendarz

Kalendarium