POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przyjazne dla środowiska technologie i działania ukierunkowane na zapewnienie eko-efektywnych procesów produkcyjnych czy zrównoważonej produkcji to coraz częstsze wyzwania, przed którymi stają wszyscy przedsiębiorcy, szczególnie prowadzący (lub planujący rozpocząć) swoją działalność na obszarach Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie. Gdzie zatem szukać tak potrzebnych obecnie inspiracji, sprawdzonych oraz innowacyjnych rozwiązań, możliwości dotacji czy pomocy przy prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z unijnymi i krajowymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju?

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Misją Agencji jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji. Celem działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. Można tu znaleźć m.in. oferty szkoleń, programów pomocowych, porady i materiały szkoleniowo-edukacyjne, informacje o ważnych wydarzeniach i wiele innych. Na stronie znajduje się również podręcznik „jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" – poradnik dla nowo powstałych firm.

http://www.parp.gov.pl

Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. Można tu znaleźć informacje dla przedsiębiorców, porady, wskazówki, jak założyć firmę, jak się rozliczyć, jaką wybrać formę prawną dla nowo zakładanej firmy, a także pomoc w szukaniu finansowania -– te nowoczesne środki rozwoju przedsiębiorczości oferuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Krajowego Systemu Usług. KSU składa się z ponad 200 zarejestrowanych podmiotów na terenie całego kraju, które świadczą usługi wspierające polskich przedsiębiorców. KSU oferuje nie tylko fachową wiedzę z zakresu gospodarki i innowacji, ale również ułatwiony dostęp do pożyczek i poręczeń kredytowych.

http://ksu.parp.gov.pl

 

2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z wojewódzkimi funduszami są filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą jego działania jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz organizuje m.in. szkolenia dla wnioskodawców ubiegających się o pomoc finansową; zapewnia dotacje, pożyczki i kredyty na przedsięwzięcia ekologiczne. Prowadzi m.in. internetowe fora – „ekologia, edukacja, ekoinnowacja", „Energia-Efekt-Środowisko", „Dobre praktyki w gospodarce odpadami".

http://www.nfosigw.gov.pl

 

3. Krajowy Punkt Kontaktowy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Krajowe Punkty Kontaktowe współpracują między sobą, z Komisją Europejską, organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz wdrażania eko-innowacyjności, eko-efektywnych technologii, zrównoważonej konsumpcji i czystszej produkcji. W każdym z państw uczestniczących w projekcie Krajowe Punkty Kontaktowe organizują współpracę z małymi i średnimi przedsiębiorcami, organizacjami oraz stowarzyszeniami wspierającymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z Ministerstwem Środowiska, z władzami regionalnymi i samorządami lokalnymi, agencjami rozwoju regionalnego i funduszami celowymi, a także jednostkami naukowo-badawczymi.

http://www.spin-project.eu/index.php?node_id=SPIN-Polska;20&lang_id=1

 

4. Krajowy Punkt Kontaktowy Eko-efektywnych Technologii i Systemów Zarządzania

To platforma wymiany informacji dotyczących z jednej strony zapotrzebowania na eko-efektywne technologie i narzędzia ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, a z drugiej strony podaży i promocji już istniejących. Wspiera technologię i działania przyjazne środowisku.

http://www.actclean.gig.eu

 

5. Polska Platforma Ekoinnowacji – w jej ramach od 2004 r. są tworzone Polskie Platformy Technologiczne, które mają charakter nieformalnych organizacji skupiających przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w proces rozwoju i wdrażania technologii środowiskowych, a ich misją jest rozwój i upowszechnienie innowacyjnych technologii ochrony środowiska, które wzmacniające gospodarkę i środowisko w ramach zrównoważonego rozwoju.

http://www.platforma-eko.pl/