EMAS, czyli efektywne zarządzanie ochroną środowiska

 

Zarządzanie ochroną środowiska to jeden z istotnych aspektów prowadzenia każdej działalności. W najprostszej postaci sprowadza się ono do ustalenia procedur oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zrównoważone zarządzania zasobami oraz spełnienia wymagań prawnych ochrony środowiska. Korzystanie ze sprawdzonych standardów usprawnia działanie. Standardem zarządzania środowiskowego zapewniającym największą efektywność jest EMAS. Działania według jego wytycznych zapewnia organizacjom realizację strateg zrównoważonego rozwoju oraz budowanie wizerunku organizacji społecznie odpowiedzialnej.

 

Czym jest EMAS?

EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, którego celem jest zachęcenie przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych do ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności w obszarze ochrony środowiska. EMAS w sposób szczegółowy określa obowiązki dotyczące przeprowadzenia wstępnego przeglądu środowiskowego, metodyki i częstotliwości audytów wewnętrznych, nadzorowania dostawców i podwykonawców, nadzorowania efektów działalności środowiskowej, zapewnienia zgodności z prawem ochrony środowiska, zaangażowania pracowników w realizację polityki środowiskowej oraz dialog z opinią publiczną.

 

Jak przebiega proces wdrażania systemu EMAS?

System zarządzania zgodny z EMAS można zbudować na bazie wdrożonych wcześniej rozwiązań systemowych, takich jak np. system zarządzania środowiskowego zgodny z ISO 14001 oraz programów branżowych (np. „Program Czystszej Produkcji" albo „Program Odpowiedzialność i Troska"). Wdrażanie wymagań EMAS obejmuje siedem kluczowych obszarów:

1. Przegląd środowiskowy,

2. Aspekty środowiskowe,

3. Polityka środowiskowa,

4. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego,

5. Audyty wewnętrzne,

6. Zgodność z prawem,

7. Deklaracja środowiskowa.

Po ustanowieniu systemu zarządzania środowiskowego i zapewnieniu jego efektywnego funkcjonowania organizacja poddaje się weryfikacji środowiskowej prowadzonej przez akredytowanego weryfikatora. Pozytywne zakończenie weryfikacji daje możliwość składania wniosku o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

 

EMAS a inne standardy zarządzania środowiskowego

Choć EMAS jest standardem opierającym się na wymaganiach normy ISO 14001, idzie jednak o krok dalej i stawia dodatkowe wymagania, które czynią go najwyższym standardem zarządzania środowiskowego. Od innych standardów zarządzania środowiskowego EMAS odróżniają ponadto otwartość, przejrzystość i okresowe przedstawianie informacji dotyczących środowiska w postaci raportów środowiskowych (tzw. deklaracji EMAS).

 

Korzyści z rejestracji w EMAS

Firmy korzystające z EMAS, jako jego główne zalety najczęściej wymieniają: oszczędności zużycia surowców i energii, niższe podatki ekologiczne w związku z niższym wymiarem korzystania ze środowiska, obniżenie ryzyka kar ze strony inspekcji ochrony środowiska, dobry wizerunek firmy przyjaznej środowisku, przychylność ze strony administracji publicznej, dobre przygotowanie i zaangażowanie zespołu w kwestie ochrony środowiska oraz budowanie przewagi konkurencyjnej z pozycji lidera wdrażania proekologicznych rozwiązań. EMAS to szansa dla przedsiębiorców chcących prowadzić biznes w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Porządkuje obowiązki firm w zakresie ochrony środowiska, pomaga optymalizować koszty i unikać kar za naruszenia prawa. Rejestracja w EMAS wyróżnia firmę na tle konkurencji. Buduje wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej.

 

Maciej Krzyczkowski
Główny specjalista ds. ekozarządzania 
tel.: (22) 57-92-169
fax: (22) 57-92-112
maciej.krzyczkowski@gdos.gov.pl

Departament Informacji o Środowisku
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska