Partnerstwa Naturowe IOB

 

W ostatnich latach tematyka prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 stała się przedmiotem wielu dyskusji pomiędzy różnymi instytucjami rynku. Podmioty trzeciego sektora wielokrotnie przedstawiały korzyści płynące z prowadzenia działalności właśnie na tych terenach jednak mimo to, mali i średni przedsiębiorcy wciąż obawiają się inwestowania na obszarach Natura 2000.

Próbując zwiększać świadomość przedsiębiorców, spełnić ich potrzeby jak również potrzeby Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła się realizacji inicjatywy dotyczącej tzw. Partnerstwa Naturowego.

Partnerstwo Naturowe jako forma współpracy umożliwia Instytucjom Otoczenia Biznesu osiągnięcie szeregu korzyści, takich jak:

 • rozszerzenie zakresu usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców,
 • wzmocnienie pozycji w oferowaniu usług przedsiębiorcom w ramach Krajowego Systemu Usług PARP,
 • nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych i na obszarach Natura 2000,
 • wzmocnienie pozycji IOB poprzez udział w krajowej sieci Partnerstw Naturowych,
 • możliwość udziału w kształtowaniu marki – Partnerstwo Naturowe,
 • wzmocnienie pozycji IOB w dłuższej perspektywie czasu wynikające ze wzrostu znaczenia ochrony środowiska i prowadzenia inwestycji z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
W 2012 oraz 2014 roku zostały zorganizowane konkursy na Liderów Partnerstw Naturowych, odpowiedzialnych za utworzenie Partnerstwa Naturowych. W konkursach  wzięły udział Instytucje Otoczenia Biznesu, które posiadają doświadczenie w zakresie współpracy z przedsiębiorcami i zaprezentowały wizję Partnerstwa skupioną wokół:
 • dominującego rodzaju działalności gospodarczej, w tym rolniczej, leśnej, rybackiej lub łowieckiej,
 • typu obszaru Natura 2000,
 • zasięgu oddziaływania (regionalny, lokalny).
W ramach budowania współpracy w ramach Partnerstw, diagnozy potrzeb interesariuszy Liderzy Partnerstw Naturowych odpowiadają za:
 • organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców w każdej z 16 inicjatyw,
 • przeprowadzenie 1 spotkania z organami administracji publicznej w każdej z 16 inicjatyw (prezentacja inicjatywy i nawiązanie współpracy).
Efektem pracy Partnerstw Naturowych są  rekomendacje, które mogą być propozycją rozwiązań systemowych w zakresie wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Wypracowane rekomendacje Partnerstw Naturowych utworzonych w 2012 r. zostały zaprezentowane  podczas Ogólnopolskiego spotkania Partnerstw Naturowych, które było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń między partnerstwami, określenia wspólnych potrzeb, uzyskania wsparcia ekspertów i wypracowania wizji dalszego funkcjonowania Partnerstw Naturowych.