Partnerstwa Naturowe JST

 

Partnerstwa Naturowe zostały utworzone w każdym województwie, w ramach swoich działań inicjowały współpracę z samorządem, poprzez współudział w spotkaniach dla przedsiębiorców i wymianę dobrych praktyk. Uczestnictwo organów samorządu terytorialnego w Partnerstwach Naturowych może wpływać rozwój lokalny, więc warto wykorzystać tę szansę!
Podjęta współpraca wpłynęła na:
  • promocję dobrych praktyk współpracy przedsiębiorców z organami administracji publicznej,
  • poprawę otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców działających na danym obszarze, a tym samym wzrost zainteresowania przedsiębiorców działalnością gospodarczą na obszarach Natura 2000,
  • możliwość wymiany doświadczeń, zadawania pytań oraz dyskusję w ramach Platformy Dialogu,
  • wzmocnienie wizerunku jednostki samorządu terytorialnego jako przyjaznej dla przedsiębiorczości,
  • rozwój gospodarki lokalnej,
  • zapewnienie ochrony lokalnych zasobów przyrody,
  • skuteczniejsze wykonywanie przez organy administracji zadań publicznych.

Nie tylko przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesowego mogą skorzystać na dialogu i wspólnych działaniach.