Cele PN: wymiar ekologiczny:

podniesienie świadomości ekologicznej przedsiębiorców odnośnie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, zasoby środowiska naturalnego jako element wyczerpywalny – zwiększenie odpowiedzialności ekologicznej biznesu


 

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

Prowadzenie uciążliwych gałęzi gospodarczych działalności gospodarczej w sposób niepowodujący zagrożenia dla przedsiębiorców innych gałęzi, ws[pieranie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 (pozyskiwanie środków unijnych na dofinansowanie, wsparcie doradcze, szkolenia, spotkania)

Cele edukacyjne:

nabycie umiejętności związanych z uczestnictwem w procedurze o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności związanej z kwalifikowaniem przedsięwzięć zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dobre praktyki w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Kalendarz

Kalendarium