Partnerstwa Naturowe - Przedsiębiorcy

 

Konkurencyjność jednostek należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw uzależniona jest obecnie od wielu czynników, na które nie zawsze można mieć wpływ. W jaki zatem sposób uzyskać przewagę na rynku? 

W opinii społecznej utrwaliło się przekonanie, że inwestycje na obszarach objętych siecią Natura 2000 pociągają za sobą szereg utrudnień biurokratycznych i m.in. przez to są nieopłacalne. Warto jednak zwrócić uwagę, że blisko 95% decyzji wydawanych przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska zezwala na realizacje planowanych inwestycji właśnie na obszarach Natura 2000 lub w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jednym z kluczy do sukcesu i osiągnięcia skutecznej przewagi rynkowej są obecnie innowacje i związana z nimi dynamika rozwoju technologicznego. Niemożliwe jest to bez nawiązania odpowiedniej współpracy z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku biznesowym lub w jego otoczeniu. W osiągnięciu sukcesu, niebagatelne znaczenie mają również odpowiednie relacje z jednostkami administracji publicznej. Warto więc zwrócić na nie szczególną uwagę.

Korzyści, jakie płyną z wspomnianej współpracy, są nieocenione i prowadzić mogą między innymi do:

  • wymiany know-how w zakresie technologii, innowacji itp.,
  • nawiązania stałych relacji biznesowych,
  • podniesienia kwalifikacji kadry pracowniczej,
  • zwiększenia potencjału finansowego partnerów.

Wybiegając naprzeciw potrzebom biznesu, a w szczególności jednostkom sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podjęła się realizacji inicjatywy związanej z propagowaniem informacji  w zakresie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, poprzez promocję idei Partnerstw Naturowych oraz poprzez działania realizowane w ramach projektu NIG.

Dzięki Partnerstwom Naturowym, przedsiębiorcy mają możliwość nawiązania szerokiej współpracy z instytucjami funkcjonującymi w otoczeniu biznesu, w tym także jednostkami administracji publicznej, w zakresie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. W trakcie realizacji projektu zostały przygotowane m.in. propozycje rekomendacji dotyczących rozwiązań systemowych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000. Projekt ma na celu również propagowanie korzyści wynikających z prowadzenia działalności w specyficznych uwarunkowaniach Natura 2000 i wypracowanych w czasie realizacji projektu dobrych praktyk w tym zakresie. 
 
Wizja Partnerstw opiera się przede wszystkim na:
  • wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między przedsiębiorcami,
  • rozwoju komunikacji,
  • nowej polityce informacyjnej skierowanej do przedsiębiorców,
  • szkoleniu przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000,
  • współpracy z instytucjami otoczenia biznesowego,
  • współpracy z jednostkami administracji publicznej, a w szczególności jednostkami samorządu terytorialnego.
Partnerstwa Naturowe stanowią niezwykłą szansę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwiają jego dynamiczny rozwój. Realizacja idei współpracy w celu rozwoju gospodarki przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju już nie raz osiągnęła sukces – warto więc wykorzystać to ponownie.
 
 
Projekt realizowany jest od 01 września 2011 r. do 30 września 2015 r."