Widok zawartości stron

Rekomendacje odnośnie działań edukacyjnych i informacyjnych oraz promocyjno-marketingowych odnośnie prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Powinny być prowadzone akcje edukacyjne dot. działalności gospodarczej w branży OZE na obszarach Natura 2000. Działania te powinny być  finansowane ze środków budżetu Państwa i powinny być realizowane przez GDOŚ, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Gospodarki, PARP.

Innym przydatnym działaniem mogłyby być konkursy związane z nagradzaniem prac magisterskich dotyczących tematyki OZE – związanych np. z badaniami na istniejących instalacjach OZE pod kątem ich wpływu na obszary Natura 2000, czy analizą uwarunkowań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

lubelskie

 1.  

Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnych z wykorzystaniem mediów.

śląskie

 1.  

Projekt wirtualnego przewodnika przyrodniczego kierowany do doradców rolnośrodowiskowych oraz prowadzących działania inwestycyjne i proekologiczne, kierowany w celach edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie materiałów informacyjnych zawierających doprecyzowane, prosto sformułowane wymagania, klarowne przedstawienie warunków inwestowania,  spójność interpretacji.

wielkopolskie

 1.  

Wzmocnić rolę edukacji formalnej w zakresie edukacji ekologicznej,

Realizować ogólnopolskie i regionalne kampanie promocyjne z wykorzystaniem mediów publicznych.

podlaskie

 1.  

Opracowanie, wydanie i udostępnienie (także wersji elektronicznej) zainteresowanym „poradnika inwestora na obszarach Natura 2000" z przejrzystym i jasnym opisem procedur udzielania pozwoleń na prowadzenie inwestycji.

małopolskie

 1.  

Publikacja łatwiejszych do identyfikacji i lokalizacji map ze wskazaniem siedlisk i gatunków objętych ochroną dla obszaru, w którym planowana jest inwestycja czy prowadzona jest działalność gospodarcza.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Podnoszenie poziomu wiedzy osób z lokalnych samorządów, które podejmują decyzje dotyczące możliwości realizacji inwestycji oraz przekazanie większej

decyzyjności dla samorządów

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wypracowanie „marki produktu i usługi" (logotypu), która będzie promować i wspierać produkty i usługi, wytwarzane na terenie obszaru Natura 2000 oraz opracowanie zasad jej przyznawania.

świętokrzyskie

 1.  

Utworzenie regionalnego centrum informacji, które dostarczać będzie informacje, materiały i publikacje dotyczące obszarów Natura 2000, oraz zasad, możliwości i ograniczeń inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na tych obszarach.

świętokrzyskie

 1.  

Ochrona przyrody w systemie edukacyjnym nie powinna ograniczać się do  biologii, ale być integralną częścią takich zagadnień jak m.in.: plastyka, muzyka, wychowanie artystyczne, poczucie estetyki, kultura bycia –

pomorskie

 1.  

Platforma dialogu założona przez GDOŚ powinna trwale funkcjonować  aby obywatele mogli systematycznie korzystać z dostępu do szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej

pomorskie

 1.  

W związku z kontrowersjami m.in. z negatywnymi skutkami dla środowiska m.in. elektrowni wodnych konieczne jest utworzenie nowego kierunku studiów pn. Odtwarzanie środowiska

pomorskie

 1.  

Udostępnienie przedsiębiorcom szerszej wiedzy na temat specyfiki Obszaru Natura 2000, na terenie którego prowadzą działalność wraz ze wskazaniem na mapie lokalizacji siedlisk i gatunków objętych ochroną.

lubuskie

 1.  

Punkt informacji turystycznej

łódzkie

 1.  

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej

łódzkie

 1.  

Realizacja ogólnopolskiej i regionalnej kampanii promocyjnej z wykorzystaniem mediów publicznych

łódzkie

 1.  

Usługi informacyjne - stworzenie w obszarach Natura 2000 oferty usług informacyjnych ukierunkowanych na tematykę:

- programów i obszarów wsparcia zbieżnych z profilem Partnerstwa Naturowego

- harmonogramów naborów w programach dotacyjnych

- instytucji zarządzających programami

- instytucji doradczych, pomagających w aplikowaniu o środki finansowe

- procedur dot. pozyskania dofinansowania z UE, budżetu państwa oraz  dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku

- alternatywnych źródeł wsparcia

- innowacyjnych rozwiązań

- wydarzeń branżowych, szkoleń, warsztatów itp.

-Prowadzenie wykazu gospodarstw uprawiających rośliny GMO na stronach internetowych i tablicach ogłoszeniowych w Urzędach Gmin –

podkarpackie

 1.  

Usługi szkoleniowe -  Organizacja szkoleń m.in. nt.:

-zakładania upraw ekologicznych i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym

- chowu starych ras zwierząt i przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego

- pszczelarstwa oraz pszczelarstwa ekologicznego

-podniesienia jakości usług agroturystycznych oraz uruchomienia i prowadzenia kwatery agroturystycznej,

- profesjonalnej obsługi turystów

- usług okołoturystycznych

- tworzenia produktów turystycznych,

-atrakcji turystycznych i  unikalnych walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 objętych działaniem Partnerstwa połączonych z wyjazdem studyjnym

podkarpackie

 1.  

Usługi promocyjne –  promocja w zakresie:

- budowania marki regionu opartej o unikalne walory przyrodniczo kulturowe obszarów Natura 2000 objętych działaniami Partnerstwa,

-opracowania koncepcji promocji produktów rolnictwa ekologicznego z obszaru wsparcia,

-opracowania materiałów promocyjnych dot. atrakcji turystycznych, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz oferty turystycznej obszarów Natura 2000 objętych Partnerstwem 

- wykorzystania różnorodnych kanałów przepływu informacji i dystrybucji oferty PN

- organizacji corocznych kiermaszów promujących zbyt lokalnych produktów (w tym pszczelich)

- organizacji wyjazdów na imprezy branżowe (np. targi, jarmarki, konferencje)

- stworzenia punktu informacji turystycznej

podkarpackie

 1.  

Warsztaty w partnerstwie przedsiębiorca – administracja.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Szkolenia dotyczące budowy i zarządzania projektami oraz zespołami z wykorzystaniem programów komputerowych Microsoft Project I Team Menager.

zachodniopomorskie I

 1.  

Wyjazdy studialne promujące dobre praktyki.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Tworzenie i rozwój dobrych praktyk we współpracy partnerskiej.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Kreowanie społecznie odpowiedzialnego biznesu jako motoru realizacji zasady zrównoważonego  rozwoju.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Zorganizowanie warsztatów z udziałem strony niemieckiej

zachodniopomorskie II

 1.  

Zorganizowanie serii warsztatów nt. odnawialnych źródeł energii (OZE)

zachodniopomorskie II,III

 

Kalendarz

Kalendarium