Widok zawartości stron

Rekomendacje odnośnie nowych aktywności na obszarach chronionych, w tym na obszarach Natura 2000.

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Promowanie idei wykorzystania przez przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 lub w ich pobliżu (np. producenci biogazu, peletu, brykietu) siana z łąk na obszarach Natura 2000. W praktyce siano z łąk jest rzadko wykorzystywane jako substrat, 70% łąk w województwie lubelskim nie jest koszonych. Utrzymanie otwartego charakteru siedlisk (wykaszanie i wykorzystywanie w biogazowniach, czy do produkcji peletu, brykietu) byłoby pozytywnym aspektem prowadzenia działalności na obszarach Natura 2000.

lubelskie

 1.  

Utworzenie punktu obsługi inwestora i współpracy z centrami edukacji ekologicznej, dla obszarów Natura 2000 i obszarów chronionych, wspomagającego logistycznie oraz prawnie planowane lub prowadzone inwestycje na tych obszarach.

śląskie

 1.  

Zwrócenie uwagi na działania związane z odnawialnymi źródłami energii – OZE.

Spalarnie powinny korzystać z lokalnej biomasy – transport biomasy z odległych rejonów powoduje zmniejszenie pozytywnego oddziaływania tego rodzaju energii odnawialnej.  

wielkopolskie

 1.  

Stworzyć możliwości rekompensaty dodatkowych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu prowadzenia działalności na terenach chronionych (dodatkowe koszty dokumentacji rekompensować w 80%, dodatkowe koszty inwestycji w 100%, dodatkowe usługi IOB rekompensować w 80%).

podlaskie

 1.  

Ustalić dopuszczalną (optymalną, zalecaną) liczebność populacji poszczególnych gatunków zwierząt chronionych w siedliskach.

podlaskie

 1.  

Doprowadzić do zmian legislacyjnych:

 • Umożliwić częściową rekompensatę za szkody łowieckie ze środków SP (uzasadnienie – potrzebny arbiter w negocjacjach dotyczących wysokości szkód),
 • Umożliwić automatyczne przekształcenia (lub co najmniej ułatwić – uprościć procedury) gruntów zdewastowanych przez gatunki chronione,
 • Dążyć do wyraźnego formułowania przepisów.

podlaskie

 1.  

Utworzenie w urzędach gmin, których obszar jest objęty ochroną w ramach sieci NATURA 2000, stałego, specjalistycznego zespołu obsługującego wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem systemu naturowego.

małopolskie

 1.  

Utworzenie przez partnerstwa rankingu firm i osób świadczących usługi związane z tworzeniem Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) oraz Ocen Odziaływania na Środowisko (OOŚ).

małopolskie

 1.  

Utworzenie zaktualizowanej bazy danych o programach pomocowych ze środków UE możliwych do wykorzystania przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenach naturowych.

małopolskie

 1.  

Dla przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarach Natura 2000, aplikujących o środki na rozwój firmy lub dopiero składających wnioski o dofinansowanie na otworzenie działalności gospodarczej w obszarach Natura 2000 utrzymać zasadę przydzielania dodatkowych punktów w trakcie poddawania ocenie takich wniosków.

małopolskie

 1.  

Powołanie instytucji finansowanej ze środków publicznych wspierającej działania przedsiębiorców w dziedzinie inwestycji infrastrukturalnych w obszarach Natura 2000 – profesjonalne doradztwo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wsparcie finansowe bezpośrednio rekompensujące wzrost kosztów inwestycji na obszarach Partnerstwa Naturowego.

świętokrzyskie

 1.  

Rozwój doradztwa dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej na obszarach chronionych w ramach rozwiązań systemowych, finansowanych ze środków UE.

świętokrzyskie

 1.  

Wysokie progi dofinansowania inwestycji (min. 85%) prowadzonych przez podmioty gospodarcze na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Tworzenie nowej infrastruktury przemysłowej na obszarach Natura 2000 w ten sposób, aby na „sztucznej infrastrukturze" także istniało życie; np. betonowe nabrzeża portowe, martwe pirsy, na których powinno „coś żyć"; infrastruktura ta powinna być udostępniona przyrodzie. Zasadność takiego podejścia widoczna jest zwłaszcza wówczas, gdy następuje zmiana funkcji danego terenu i pozostaje pustkowie, które trudno przywrócić do naturalnego stanu.

pomorskie

 1.  

Utworzenie regulaminu korzystania z rezerwatu Rawka, wraz z systemem monitoringu pojemności turystycznej.

łódzkie

 1.  

Usługi doradcze – stworzenie w obszarach Natura 2000 punktu doradczego, z którego mogliby korzystać beneficjenci zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości zgodnie z profilem  Partnerstwa Naturowego i mogliby uzyskać pomoc w zakresie:

 • aspektów prawnych i wymogów administracyjnych dotyczących prowadzenia agroturystyki, gospodarstwa ekologicznego oraz innych form działalności gospodarczej zgodnej z profilem partnerstwa,
 • wypełniania wniosków lub opracowywania biznesplanów,
 • identyfikacji braków, uchybień wskazanych podczas przeprowadzonej kontroli oraz sposobu naprawy zaistniałego błędu,
 • doradztwa dotyczącego upraw ekologicznych, chowu starych ras zwierząt, przetwórstwa, wyrobu i certyfikacji produktów lokalnych/regionalnych itp.,
 • w zakresie profesjonalnej obsługi turystów, funkcjonowania agroturystyk, tworzenia produktów turystycznych itp.

podkarpackie

 1.  

Usługi pośrednictwa – stworzenie zachęty do działalności przedsiębiorstw pomagających w prowadzeniu biznesu zgodnego z profilem PN:

 • tworzeniu miejsc/ punktów skupu produktów ekologicznych,
 • poszukiwaniu odbiorców przy zachowaniu informacji o źródle pochodzenia produktów,
 • poszukiwaniu partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą, wsparciem realizacji danych działań.

podkarpackie

 1.  

Budowa sieciowego modelu biznesowego w obszarach chronionych.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Wypracowanie sposobów działalności na obszarach Natura 2000 w zależności od rodzaju siedlisk naturalnych, które dałyby oczekiwaną wiedzę potencjalnym przedsiębiorcom. Na terenie Dolnego Śląska występują obszary Natura 2000, które położone są w różnych jednostkach fizjograficznych. Obszary te dość istotnie różnią się warunkami siedliskowymi ważnymi do prowadzenia produkcji rolniczej i innej działalności gospodarczej. Należy podjąć działania nad opracowaniem szczegółowych parametrów działalności produkcyjnej, które ograniczałyby destrukcyjne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Dotyczy to specjalizacji produkcji, wielkości przedsiębiorstwa (powierzchni gruntów uprawnych), dochodowości, zagospodarowania odpadów, pozyskiwania energii odnawialnej itp. Przyjęcie takich kryteriów przez przedsiębiorcę (rolnika) działającego na obszarze Natura 2000 powinno być dofinansowane przez samorząd lub Państwo. 

dolnośląskie

 

Kalendarz

Kalendarium