Widok zawartości stron

Rekomendacje odnośnie stworzenia bądź doskonalenia procedur i działań w instytucjach (m.in. GDOŚ, RDOŚ, samorządy)

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska powinna być partnerem dla przedsiębiorcy, któremu służy wsparciem i pomaga usuwać bariery.

RDOŚ powinna niwelować bariery, podpowiadać rozwiązania umożliwiające spełnienie przez przedsiębiorcę realizującego proces inwestycyjny warunków do uzyskania przez niego pozytywnej opinii w zakresie OOŚ. W przypadku, gdy istnieje zagrożenie uzyskania negatywnej opinii, RDOŚ powinna wskazywać ścieżki dojścia do uzyskania pozytywnej opinii RDOŚ. Powinna także wskazywać katalog działań minimalizujących, które mógłby zastosować przedsiębiorca, aby spełnić warunki do uzyskania pozytywnej opinii RDOŚ.

RDOŚ powinna identyfikować i promować dobre praktyki związane z pozytywnie zaopiniowanymi OOŚ dla inwestycji w branży OZE, w tym w zakresie: biogazowni, farm fotowoltaicznych, farm wiatrowych, małych elektrowni wodnych, instalacji związanych z produkcją energii w oparciu o wykorzystanie biomasy oraz produkcją peletu i brykietu.

RDOŚ powinna pokazywać wykładnię stosowania prawa w sposób przystępny dla przedsiębiorcy (a nie tylko przytaczać często niezrozumiałe dla niego przepisy) – np. promując dobre praktyki związane z inwestycjami OZE.

GDOŚ i RDOŚ powinny pokazywać jak mogłyby wyglądać inwestycje OZE na obszarach Natura 2000 – powinna zostać opracowana koncepcja związana z rozwojem przedsiębiorczości w branży energetyki odnawialnej z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju na obszarach Natura 2000.

RDOŚ powinna identyfikować i brać pod uwagę doświadczenia i analizy, a także dobre praktyki z innych krajów w zakresie wpływu już zrealizowanych inwestycji na środowisko naturalne. Przykładowo w południowych Niemczech farmy fotowoltaiczne są przykładami „oazy" bioróżnorodności. Powstają tam mikrosiedliska stanowiące ważne miejsca do gniazdowania i żerowania wielu gatunków ptaków. Wyniki podobnych analiz przeprowadzonych dla farm wiatrowych potwierdzają pozytywny wpływ ziołorośli i chwastów (pozostałych przy turbinach czy też drogach technologicznych i eliminowanych w trakcie gospodarki rolnej) na niektóre gatunki ptaków.

lubelskie

 

 1.  

RDOŚ wymaga od przedsiębiorcy inwentaryzacji przyrodniczej, a podawane przez przedsiębiorcę w opracowaniach dane muszą być aktualne, nie starsze niż 2 lata przed złożeniem dokumentów do RDOŚ. Przedsiębiorca może korzystać z zasobów informacyjnych GDOŚ, RDOŚ, ale zwykle są to dane sprzed wielu lat. RDOŚ powinien mieć w swoich zasobach aktualne informacje, które przedsiębiorca mógłby wykorzystać nie ponosząc wysokich kosztów na przeprowadzenie inwentaryzacji. Zwłaszcza, że nie ma podstawy prawnej do takiego wymogu ze strony RDOŚ w stosunku do przedsiębiorcy.

lubelskie

 1.  

Utworzenie straży przyrodniczej/ straż leśna – zadanie monitorujące przestrzeganie zasad ochrony środowiska.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie planu zadań ochronnych dla każdego obszaru;  szczegółowe określenie zagrożeń i zakresu przeciwdziałania oraz umiejscowienie tych informacji na wirtualnej mapie, aktualizacja opisu stanu przyrody.

wielkopolskie

 1.  

Przygotowanie schematu postępowania dla każdego obszaru lub uproszczenie procedur dla wszystkich obszarów Natura 2000 z wykorzystaniem narzędzia internetowego na platformie internetowej jako uproszczenie działań w zakresie składania wniosków i wydawania decyzji.

wielkopolskie

 1.  

Wzrost kompetencji urzędników – w celu poprawienia jakości usług organów wydających pozwolenia i decyzje środowiskowe dla przedsiębiorców zapewnić pracownikom staże w przedsiębiorstwach; doświadczenie praktyczne pozwoli na szybką komunikację z przedsiębiorcą.

wielkopolskie

 1.  

Dofinansowanie badań i analiz potrzebnych do przygotowania ocen środowiskowych – wysokie koszty opracowania ograniczają liczbę inwestycji

 • finansowanie ze specjalnych dedykowanych środków na badania,
 • dopuszczenie oświadczeń przedsiębiorców o braku szkodliwości i działaniach kompensacyjnych,
 • wprowadzenie obostrzeń i kar za naruszenie wymaganych warunków prowadzenia działań na obszarach objętych ochroną.

wielkopolskie

 1.  

Przeprowadzenie rzetelnych inwentaryzacji przyrodniczych na obszarach naturowych oraz późniejsza systematyczna aktualizacja tych danych.

małopolskie

 1.  

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach chronionych systemem Natura 2000, z obowiązkowym udziałem RDOŚ na etapie sporządzania projektu planów.

małopolskie

 1.  

Stworzenie „szybkiej ścieżki" podejmowania decyzji przez RDOŚ w sprawach związanych z naprawianiem szkód powodziowych w korytach rzek chronionych systemem Natura 2000.

małopolskie

 1.  

Przyjęcie czytelnego prawa odnoszącego się do procedur dotyczących środowiska.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Budowa w oparciu o środki unijne systemu zarządzania jakością pracy (wiedzy) przedstawicieli organów administracji odpowiedzialnych za kontakty i prowadzenie spraw przedsiębiorców (system ideowo nawiązujący do KSU, w którym konsultanci przechodzą regularne testy kompetencji).

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wsparcie ze środków wspólnotowych rozwoju instrumentów do elektronicznego załatwiania spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wprowadzenie obowiązku tzw. „koreferatów środowiskowych" wykonywanych przez weryfikowanych fachowców („za nazwiskiem idzie rzetelność") dla uwiarygodnienia OOŚ  sporządzanych  przez niezależnych ekspertów.

pomorskie

 1.  

Możliwość wycofania się inwestora z realizowania przedsięwzięcia w przypadku wskazania przez „eksperta środowiskowego" ryzyka inwestycji.

pomorskie

 1.  

Zmniejszenie niepewności dla działań inwestora, zatwierdzenie stabilnych warunków działalności na długoletnie cykle (5, 10 lat), wydanie opracowań inwentaryzacyjnych, umożliwienie bazowania na konkretnych kryteriach; obecnie nawet w trakcie inwestycji zmieniają się warunki, występuje „sezonowość", która wpływa na przeciąganie inwestycji w lata, pojawiają się nowe wytyczne (np. ostatnio w sprawie płazów).

pomorskie

 1.  

„Mniej państwa" – ograniczenie swobody urzędniczej, która często w wyniku niekompetencji skutkuje odrzuceniem inwestycji; sugestia, aby przedsiębiorcy kierowali swoje zapytania bezpośrednio do uczelni wyższych.

pomorskie

 1.  

Stworzenie jasnego i czytelnego prawa dotyczącego procedur środowiskowych (wyeliminowanie możliwości indywidualnego interpretowania przepisów,  podjęcie działań mających na celu zwiększenie decyzyjności Urzędów Gmin w zakresie podejmowania decyzji o braku konieczności czy też konieczności przeprowadzania procedur OOŚ).

lubuskie

 1.  

Opracowanie Księgi Barier Administracyjnych obejmującej obszary prawnie chronione.

zachodniopomorskie I,II

 1.  

Uruchomienie sieci konsultacyjnej na rzecz przedsiębiorców.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Skuteczne wdrażanie prawa UE do prawa RP.

zachodniopomorskie I,II,III

 1.  

Opracowanie procedury oceny habitatowej i prawodawstwa w tym zakresie.

dolnośląskie

 1.  

Prowadzenie przez GDOŚ i jej oddziały wojewódzkie szkoleń dla podnoszenia wiedzy merytorycznej kadr wyspecjalizowanych do zarządzania siecią Natura 2000 w obrębie poszczególnych województw. Zakres szkoleń nie może być oczywiście ograniczany tylko do zagadnień bezpośrednio wiążących się z ochroną walorów przyrodniczych w sieci Natura 2000, ale powinien zawierać aspekty zarządzania takimi obszarami, także w kontekście prowadzenia na takich obszarach działalności gospodarczej.

dolnośląskie

 

Kalendarz

Kalendarium