Widok zawartości stron

Rekomendacje odnośnie wzmacniania pozycji Partnerstw Naturowych, w tym Liderów Partnerstw Naturowych.

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Wzmocnienie pozycji lidera w Partnerstwie.

śląskie

 1.  

Formalizacja działania Partnerstwa, jako podmiotu opiniotwórczego, reprezentującego interes społeczny, mającego realny wpływ na decyzje na temat przedsięwzięć prowadzonych na obszarach Natura 2000.

śląskie

 1.  

Tworzenie Partnerstw poza granicami województw i w obszarach transgranicznych dla obszarów chronionych. 

śląskie

 1.  

Potrzeba włączenia do Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli GDOŚ/RDOŚ, przedstawicieli IOB oraz organizacji społecznych i ekologicznych, przedstawicieli Sejmu i Senatu, przedstawicieli Europarlamentu.

śląskie

 1.  

Udział/wsparcie prawnika w działaniach Partnerstwa, ze względu na konieczność wyjaśnienia wielu zawiłych rozwiązań prawnych dotyczących obszarów chronionych. Możliwość wpływu Partnerstwa na regulacje prawne dot. obszarów chronionych.

śląskie

 1.  

Udział Partnerstw w kształtowaniu polityki inwestycyjnej, społecznej i ochrony środowiska w gminach.

śląskie

 1.  

Koncentracja działań Partnerstw na współpracy wielosektorowej.

śląskie

 1.  

Partnerstwa Naturowe powinny uzyskać pełen dostęp do ekspertyz naukowych GDOŚ/RDOŚ, ścisłe powiązanie i współpraca Partnerstw z innymi podmiotami mającymi związek z ochroną środowiska takimi jak: GDOŚ/RDOŚ, Lasy Państwowe, Koła Łowieckie, Parki Krajobrazowe itp.

śląskie

 1.  

Zapewnić ciągłości realizacji celów projektu poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe tworzenia regionalnych centrów informacji.

podlaskie

 1.  

Zapewnić formalizację działań partnerstw naturowych, objąć partnerstwa patronatem GDOŚ.

podlaskie

 1.  

Stworzyć warunki prawne i finansowe umożliwiające preferencyjne traktowanie partnerstw przez RDOŚ, WFOŚiGW i inne organy administracji.

podlaskie

 1.  

Przekształcenie Partnerstwa Naturowego z obecnej, konsultacyjnej formy w stałe przedstawicielstwo (organ, grupę roboczą) służąca do wymiany informacji, świadczenia usług pomocowych pomiędzy organami administracji państwowej zajmującej się zarządzaniem obszarami NATURA 2000 i przedsiębiorcami. Utworzenie zasad członkostwa w partnerstwie oraz wynikających z tego praw.

małopolskie

 1.  

Tworzenie biuletynu informacyjnego (Newslettera) przez PN jako formy kontynuowania dialogu i wymiany informacji.

małopolskie

 1.  

Wspieranie dalszej działalności w ramach projektu oraz działalności Partnerstw Naturowych oraz IOB, które pełniłby rolę Lidera w tych działaniach.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wspieranie dalszej działalności Partnerstw Naturowych z możliwością rozszerzenia działalności do lokalnych instytucji wdrażających działania, które wymieniono powyżej.

lubuskie

 1.  

Wzmocnienie pozycji lidera w partnerstwie.

łódzkie

 1.  

Formalizacja działania partnerstwa.

łódzkie

 1.  

Tworzenie partnerstw ponad granicami województw, dla konkretnych obszarów Natura 2000.

łódzkie

 1.  

Włączanie do Partnerstw jednostek samorządu terytorialnego.

łódzkie

 1.  

Stworzenie dogodnych warunków prawnych, administracyjnych i finansowych związanych z preferencyjnym traktowaniem m.in. przez RDOŚ, WFOŚiGW, utworzonych Partnerstw Naturowych.

łódzkie

 1.  

Wypracowanie projektu pilotażowego dot. współpracy sieciowej pod kątem nowego okresu budżetowego 2014–2020.

zachodniopomorskie I, II, III

 1.  

Konsultacje partnerskie z przedsiębiorcami związanymi z turystyką wodno-lądową.

zachodniopomorskie II

 1.  

Stworzenie Rady Partnerstwa Naturowego obejmującego gminy, przedsiębiorców i zainteresowaną społeczność z obszaru dolin rzecznych objętych programem Natura 2000. Takie partnerstwo jest konieczne dla wypracowania odpowiednich działań i osiągania kompromisu między wieloma, często przeciwstawnymi interesami różnych społeczności czy sektorów działalności. Rada miałaby za zadanie wypracowanie metod gospodarowania na swoim obszarze z uspołecznieniem procesu podejmowania decyzji. Mogłoby to odbywać się w formie negocjacji i dyskusji społecznych oraz poprzez włączanie przedstawicieli społecznych do Rady Partnerstwa Naturowego.

dolnośląskie

 

Kalendarz

Kalendarium