Widok zawartości stron

Rekomendacje odnośnie źródeł finansowania i możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność Partnerstw i szerzej działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000

Lp.

Rekomendacja

Partnerstwo Naturowe - województwo

 1.  

Partnerstwa Naturowe powinny być wpisane na listę projektów kluczowych w budżecie 2014–2020 UE oraz być wspierane finansowo przez GDOŚ i RDOŚ.

śląskie

 1.  

Zabezpieczenie w ramach nowego okresu programowania środków/narzędzi, które będą dofinansowywały w większym stopniu działania inwestycyjne i nie inwestycyjne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw na obszarach Natura 2000 i związanymi z tym ograniczeniami.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Zakontraktowanie w ramach nowych środków z UE specjalnych działań przeznaczonych na dofinansowanie tylko przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach cennych przyrodniczo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Podniesienie limitu możliwości poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców funkcjonujących na obszarze Natura 2000 lub dofinansowanie możliwości przeniesienia działalności na inny teren w przypadku działalności uciążliwej dla nowopowstałych obszarów cennych przyrodniczo.

warmińsko-mazurskie

 1.  

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach chronionych. Określenie rodzajów działalności. Promocja i informacja oraz wsparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

świętokrzyskie

 1.  

100% dofinansowania na działania promocyjne i edukacyjne w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach chronionych.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Sfinansowanie ze środków UE instrumentów ułatwiających dostęp do informacji na temat obszarów chronionych (wsparcie instrumentów konsolidujących istniejące źródła informacji).

kujawsko-pomorskie

 1.  

Finansowanie ze środków UE szkoleń dla urzędników odpowiedzialnych za prowadzenie spraw zgłaszanych do urzędów przez przedsiębiorców.

kujawsko-pomorskie

 1.  

Wypracowanie narzędzia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców podejmujących wspólne działania mające na celu rozwinąć prowadzone przedsiębiorstwa w sposób gwarantujący współpracę przynajmniej na trzech  płaszczyznach (np. wzajemna promocja + wspólny rynek zbytu + prowadzenie działalności gospodarczej w sposób ograniczający powstawanie odpadów) przez  minimum 5 lat. 

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania, które byłoby narzędziem dofinansowującym przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach Natura 2000 lub na terenach mających bezpośredni wpływ na obszary Natura 2000.

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania, które byłoby narzędziem dofinansowującym przedsięwzięcia zarówno inwestycyjne jak i nieinwestycyjne realizowane przez przedsiębiorców wprowadzających technologie mające pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze lub przyczyniające się do poprawy środowiska (działania proekologiczne).

lubuskie

 1.  

Stworzenie większej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, wspierającej przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska.

lubuskie

 1.  

Utworzenie w ramach istniejących i planowanych do utworzenia programów operacyjnych działania umożliwiającego przedsiębiorcom prowadzącym na obszarach Natura 2000 działalność o wykazanym negatywnym oddziaływaniu na Obszary Natura 2000 przeniesienie działalności poza teren tych obszarów.

lubuskie

 1.  

Zwiększenie o 10– 15% w ramach istniejących i planowanych programów finansowych poziomu dofinansowania dla przedsiębiorców dla przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na Obszary Natura 2000.

lubuskie

 1.  

Utworzenie limitu górnej granicy dofinansowania na niższym poziomie w odniesieniu do istniejących projektów, w celu umożliwienia skorzystania z pomocy większej ilości przedsiębiorstw.

lubuskie

 1.  

Stworzenie możliwości dofinansowania małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczynają działalność na obszarach naturowych. Rekomendowanym pomysłem były preferencyjne działania zmierzające do dofinansowania działalności gospodarczej, która miałaby być prowadzona na obszarach naturowych w ramach pomocy udzielanej przez Urzędy Pracy.

dolnośląskie

 1.  

Opracowanie i wdrożenie programu operacyjnego nakierowanego na ochronę i rozwój gospodarczy obszarów Natura 2000 bez linii demarkacyjnych wykluczających część beneficjentów.

łódzkie

 1.  

Potrzebne jest wsparcie finansowe dedykowane do mieszkańców obszarów Natura 2000, na przykład na zasadzie podobnej jak LGD jest dedykowane do mieszkańców określonych gmin. Tutaj środki mogłyby być przeznaczone wyłącznie na poprawę warunków funkcjonowania przedsiębiorczości (w szerokim znaczeniu tego słowa – włączając w to właścicieli gospodarstw rolnych i kwater agroturystycznych).

podkarpackie

 

Kalendarz

Kalendarium