Widok zawartości stron

Ochrona danych osobowych jest priorytetem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dane osobowe w serwisach GDOŚ przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności

Programy operacyjne na lata 2014-2020 zaakceptowane

 

Komisja Europejska zaakceptowała  już wszystkie polskie programy, które będą realizowane w perspektywie finansowej 2014-2020. Ostatnie decyzje dotyczyły Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO). Wcześniej Komisja Europejska zatwierdziła programy Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia, Pomoc Techniczna oraz programy regionalne dla siedmiu pozostałych województw.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy polski program. Na jego realizację przeznaczono 27,4 mld euro. Z programu finansowana będzie infrastruktura transportowa, ochrona środowiska, energetyka, gospodarka niskoemisyjna, ochrona zdrowia i kultura.

Drugim pod względem wysokości budżetu jest program Inteligentny Rozwój, największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ok. 8,6 mld euro z Funduszy Europejskich. W ramach programu zostaną dofinansowane projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek.

Program Wiedza Edukacja Rozwój to środki na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat), reformy polityk publicznych w obszarze rynku pracy, gospodarki i edukacji, rozwój szkolnictwa wyższego, wyższą jakość usług służby zdrowia i programy profilaktyczne oraz na innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Na realizację programu przeznaczono 4,65 mld euro.

W ramach programu Polska Cyfrowa realizowane będą projekty, których celem będzie zapewnienie szerokopasmowego internetu, rozwój e-administracji i podniesienie kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Budżet programu to 2,2 mld euro.

Program Polska Wschodnia to dodatkowe 2 mld euro, obok programów krajowych i regionalnych, przeznaczone na wsparcie dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Fundusze programu zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorczość i innowacyjności, transport publiczny, drogi oraz kolej.

W ramach programu Pomoc Techniczna zostaną sfinansowane działania, które usprawnią system wdrażania funduszy unijnych w Polsce, m.in. szkolenia dla beneficjentów i pracowników instytucji wdrażających fundusze. Na realizację programu przeznaczono ponad 700 mln euro.

Głównym celem programów regionalnych będzie zwiększenie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych. Budżet 16 programów regionalnych wynosi ok. 31,3 mld euro.

Szczegółowe informacje na temat  programów można znaleźć w serwisie funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Żródło:http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/Strony/Zielone_swiatlo_KE_dla_wszystkich_programow_2014_2020_13022015.aspx


Kalendarz

Kalendarium