Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB)  

to podmioty, które oferują przedsiębiorcom pomoc związaną z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa. IOB wspierają firmy i świadczą różnego rodzaju usługi, w tym np. szkolenia, konsultacje, prace badawcze i inne. Instytucje wspierające przedsiębiorców mają zazwyczaj następujące formy prawne: fundacje, stowarzyszenia, spółki, izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców, jednostki samorządowe, administracja publiczna, instytucje naukowo-badawcze.

Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji:

  1. ośrodki przedsiębiorczości – ich rolą jest szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości, dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
  2. ośrodki innowacji – ich rolą jest szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
  3. instytucje finansowe – ich zadaniem jest ułatwianie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Na portalu http://www.pi.gov.pl/iob można znaleźć wiele informacji na temat poszczególnych typów instytucji otoczenia biznesu oraz  m.in. zapoznać się z Bazą Dobrych Praktyk działalności IOB w Polsce i w Europie, a także znaleźć informacje o współpracy „w trójkącie" Nauka – Przemysł – Sfera Publiczna.

 

Inną formą wsparcia i wspópracy przedsiębiorców jest klaster gospodarczy elastyczna forma współpracy horyzontalnej między trzema grupami podmiotów: przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi, które tworzą środowisko ułatwiające intensywne procesy interakcji i kooperacji między poszczególnymi jednostkami narodowych i regionalnych systemów innowacji. Taka współpraca ma być elastyczna (nie jest uregulowana jedną stałą umową), horyzontalna – czyli między podmiotami działającymi w tym samym segmencie rynku (także konkurującymi między sobą) oraz jest związana z polityką innowacji. Klastry sprzyjają innowacyjności – stanowią alternatywną dla korporacji strategię rozwoju tak zwanych branż technologicznych.

Klaster poprzez swoją sieciową naturę w sposób naturalny staje się elementem sieci globalnej. Pozostaje jednak strukturą lokalną, integrującą działania ludzi wokół lokalnych potrzeb i możliwości. Jest to najlepszy sposób na zagospodarowanie unikalnych zasobów lokalnych, które nie muszą wiązać się z nowoczesną techniką. W społeczeństwie sieci ludzie nadal potrzebują rozrywki, edukacji, czy żywności, dlatego też powstają klastry kulturowe, edukacyjne czy rolne.

Więcej informacji o funkcjonowaniu i zakładaniu klastrów w serwisie:

http://www.klastry.org