Działania w ramach PN będą się sprowadzały do inspirowania oraz budowania nowych inicjatyw klastrowych.

Cele PN: wymiar ekologiczny:

zrealizowanie działań proekologicznych stanowiących w przyszłości dobre praktyki przydatne do multiplikowania przez inne partnerstwa, młodzież, dzieci

- szerokie rozpropagowanie osiągnieć tego projektu, jak i innych projektów tego typu zrealizowanych w krajach EOG;

- umożliwienie dyskusji publicznej na temat odpowiedzialności za obszary Natura 2000 oraz na temat zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej

Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu:

- zawiązanie lokalnych partnerstw zadaniowych, na rzecz obszarów chronionych Natura 2000, wokół Zalewu szczecińskiego zdolnych do tworzenia własnych projektów

- we współpracy z partnerami niemieckimi przenoszenie z państw EOG w warunki polskie doświadczeń projektowych dotyczących ekorozwoju

Cele edukacyjne:

-zwiększenie dostępu do informacji na temat sieci Natura 2000 na platformie internetowej

- stworzenie zespołu z udziałem lokalnych liderów (LGD i LGR) zdolnych do współpracy i budowania poparcia społecznego dla ochrony wartości naturalnych i promowania terenów chronionych

Inne cele:

- kreowania pozytywnego wizerunku sieci Natura 2000 z udziałem społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich

- przeciwdziałanie dzikiej turystyce w związku z napływem nowych turystów na okoliczność oddania drugiej podnośni Niederfinow w 2015 r.

 

Kalendarz

Kalendarium